BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete všechny informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení).

Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.

Vliv velikosti podniku na kompetence v BOZP

  • Má-li podnik nejvýše 25 zaměstnanců a podnikatel má potřebné znalosti, může tyto úkoly zajišťovat sám.
  • Má-li podnik 26 až 500 zaměstnanců a je-li podnikatel odborně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li, nebo má více než 500 zaměstnanců, musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik.

Odborná způsobilost k provádění BOZP

Odborná způsobilost je dána alespoň středním vzděláním s maturitou, odbornou praxí v délce alespoň 3 let (resp. 2 roků, pokud osoba dokončila vyšší odborné vzdělání či 1 roku pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšným vykonáním zkoušky z odborné způsobilosti.

Odborové organizaci musí být umožněno projednání ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik a zákonem č. 309/2006 Sb. stanovených podmínek musí být ustanoven koordinátor BOZP na staveništi. Podmínky pro získání odborné způsobilosti jsou stejné jako pro prevenci rizik. Tyto odborné způsobilosti jsou požadovány od 1. 1. 2007. Do 31. 12. 2011 platí odborné způsobilosti získané podle dřívějších právních předpisů.

Základní povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

Zajistit si v případě podniku nad 25 zaměstnanců pracovní poměrem nebo obchodním vztahem odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (dále jen "OZO").

Zajistit si lékaře, který bude poskytovat závodní preventivní péči(zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly pracovišť z hlediska ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele - např. při budování pracovišť, zavádění technologií, opatření ke snížení rizik).

Sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení (provádí OZOv úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem závodní preventivní péče). O výsledku informovat odborové orgány.

Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem závodní preventivní péče a orgánem ochrany veřejného zdraví). Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena.

Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledání rizik, případně i kategorizace prací (zajišťují vedoucí zaměstnanci).

Zajistit provádění lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče a akreditovanou firmou).

Zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané prácea práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.