BOZP u podnikatele se zaměstnanci – zaměstnavatel

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. V následujícím článku naleznete všechny informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které potřebuje každý zaměstnavatel znát.

 

Nahradit zaměstnance, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem.

Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.

Zajistit zvláštní pracovní podmínky pro práci těhotných žen, zaměstnankyň, které kojí, a matek do konce devátého měsíce po porodu.

Zajistit podmínky pro poskytování první pomoci.

Zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatníchpředpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jejich práce a pracoviště. O školeních, informacích a pokynech vést dokumentaci. (Vstupní školení, periodická školení, speciální školení, školení při změně pracovních podmínek, při změně pracovního prostředí, při změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.)

Vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP včetně systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) - například vydáním samostatného interního předpisu (zpracuje OZO a vydá vedení firmy).

Zavést knihu úrazů pro vedení evidence všech pracovních úrazů - povinnost daná zákoníkem práce. (Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu určuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Vydat interní předpisy řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků(OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů; zákazy prací těhotným a kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým; zdravotní prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení (zpracuje OZO).

Zkompletovat, případně zpracovat provozní dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (zajistí vedoucí zaměstnanci).

Sestavit seznam legislativních předpisů, kterými jsou stanoveny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro jím vykonávané činnosti včetně požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců v dané profesi. Zajistit dostupnost těchto předpisů pro vedoucí zaměstnance.

Kontroly dodržování zásad BOZP u zaměstnavatele

Výkon kontroly na úseku BOZP provádí Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých oblastních inspektorátů práce. Výkon inspekce se řídí zákonem o inspekci práce č. 251/2005 Sb., který také stanoví příslušné přestupky a správní delikty právnických osob a horní hranice udělovaných sankcí. Při závažném přestupku na úseku bezpečnosti práce může inspektor udělit sankci až 2 mil. Kč.

Pojištění v oblasti BOZP

Každý zaměstnavatel, vyjma orgánů státní správy, musí být ze zákona pojištěn proti odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zmíněný druh pojištění nabízí Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa.

Činnosti vykonávané v rámci BOZP a účetnictví

Všechny úkony spojené se zajišťováním BOZP podle zákoníku práce a ostatních předpisů jsou pro zaměstnavatele povinné, a tudíž souvisejí s výkonem jeho činností. Z tohoto titulu se tedy jedná o položky uplatnitelné v nákladech firmy.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru BZP.cz a BOZPinfo.cz.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.