Co dělat při pracovním úrazu

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit, jak jej zdokumentovat a jak postupovat.

Postup při pracovním úrazu

Jak je definovaný pracovní úraz

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů a v souvislosti s ním.

Co není pracovní úraz

Jako pracovní úraz se posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Stane-li se úraz při obědě, lze jej kvalifikovat jako úraz pracovní pouze tehdy, pokud se zaměstnanci stal v jídelně provozované v objektu zaměstnavatele. Avšak stravují-li se zaměstnanci mimo objekt zaměstnavatele, nelze v takových případech posuzovat případný úraz za úraz pracovní. Pracovním úrazem také není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

 

Úraz vzniklý na pracovní cestě je pracovním pouze tehdy, vznikl-li při plnění pracovních povinností, tedy např. při oficiálním jednání. Stal-li se ale úraz po skončení pracovních aktivit uvedených například v oficiálním programu jednání, schůze apod., tedy například při společenských aktivitách, jakými jsou sport, zábava, rauty apod., nejedná se o úraz pracovní s nárokem na odškodnění.

Povinnosti zaměstnavatelů při vzniku pracovního úrazu

A. Provést neodkladné úkony

  • poskytnout první pomoc,
  • provést opatření k zábraně vzniku dalších škod na zdraví či majetku.

B. Zajistit místo úrazu

  • Ponechat v původním stavu, resp. zdokumentovat změny vzniklé při provádění neodkladných úkonů, do příjezdu Policie ČR, resp. do zdokumentování pro potřeby vyšetření příčin a okolností zaměstnavatelem.

C. Ohlásit úraz

Bez zbytečného odkladu, tj. po provedení neodkladných úkonů, (nejlépe telefonicky) ohlásit úraz

  • státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo pokud se jednalo o smrtelný pracovní úraz,
  • vyžaduje-li poškození zdraví hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní, územně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona (§ 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti),
  • příslušnému odborovému orgánu nebo zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP,
  • pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu,
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal, pokud se jedná o takového zaměstnance
  • příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance (v případě smrtelného pracovního úrazu).

D. Vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu

  • Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.