Interní kontrola v organizaci – využití kontrolních seznamů

Následující článek popisuje, jak využít kontrolní seznamy při interních kontrolách strojů, zařízení či provozu v organizaci. Dozvíte se také, jaké jsou legislativní podmínky pro interní kontroly i jak kontrolní seznam sestavit.

Interní kontroly

Kontrolní seznamy

Při identifikaci nebezpečí (zdrojů rizik) se analýza prostřednictvím kontrolních seznamů řadí mezi tradiční metody. Tato metoda využívá kontrolní seznamy položek nebo kroků, podle kterých se ověřuje stav provozu. Kontrolní seznamy lze sestavit buď pro každý stroj a zařízení, nebo pro celý provoz. Kontrolní seznam je obvykle doplněn hodnocením jednotlivých položek údaji „ano“ nebo „ne“.

 

Kontrolní seznamy lze výhodně použít ke zjištění souladu s předpisy a normami. Nedostatkem této metody je skutečnost, že nedokáže identifikovat jiná nebezpečí než uvedená v jednotlivých položkách (tzn. neumožňuje analyzovat jiné možné situace). 

Legislativní požadavky na interní kontroly – zákoník práce

Legislativní požadavky na provádění interních kontrol v organizacích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je požadavek na provádění interních kontrol stanoven v § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zaměstnavatel je dle tohoto ustanovení povinen organizovat nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních, v souladu s dohodou s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zjištěné nedostatky odstraňovat. Požadavek na odbornou způsobilost kontrolující osoby není legislativou stanoven.

Dále je zaměstnavatel dle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména stav výrobních a pracovních prostředků i vybavení pracovišť.

Legislativní požadavky na interní kontroly – zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám dle § 5 odst. 1 písm. e) povinnost pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Preventivní požární prohlídku je oprávněna provádět odborně způsobilá osoba, technik nebo preventista požární ochrany. Lhůty preventivních požárních prohlídek jsou stanoveny v § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Jsou stanoveny následovně

  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádí nejméně jednou za 3 měsíce.
  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se preventivní požární prohlídky provádí nejméně jednou za 6 měsíců.
  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádí nejméně jednou za rok.

Uvedené lhůty mohou být zkráceny na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo zpracované dokumentace požární ochrany pro oblast stanovení podmínek požární bezpečnosti. Nutno ještě uvést, že vyhláška o požární prevenci v § 12 odst. 5 uvádí, že v objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost. Z toho lze usoudit, že v provozech, kde podmínka výskytu osob není splněna, není stanovena povinnost provádět preventivní požární prohlídky.

Z výše uvedeného vyplývá, že prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může provádět např. příslušný vedoucí organizační jednotky, nicméně pro provedení preventivní požární prohlídky jsou stanoveny požadavky na odbornou způsobilost kontrolujících osob.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.