Interní kontrola v organizaci – využití kontrolních seznamů

Následující článek popisuje, jak využít kontrolní seznamy při interních kontrolách strojů, zařízení či provozu v organizaci. Dozvíte se také, jaké jsou legislativní podmínky pro interní kontroly i jak kontrolní seznam sestavit.

Příprava kontrolních seznamů

Jak již bylo v úvodu uvedeno, kontrolní seznamy lze zpracovávat buď pro konkrétní objekt (např. stroj, zařízení) nebo soubor objektů (např. celý provoz).

Kontrolní seznamy musí být rovněž zpracovány s ohledem na zamýšlený systém kontroly, tzn. zda tyto kontrolní seznamy budou k dispozici pouze osobě, která provádí kontrolu (např. bezpečnostní technik), nebo budou dány rovněž k dispozici kontrolovaným osobám (zejména vedoucím zaměstnancům) za účelem přípravy před zahájením kontroly.

 

V rámci Severomoravské plynárenské, a. s. a Východočeské plynárenské, a. s. byly odzkoušeny obě výše uvedené varianty. V případě varianty, kdy byly kontrolní seznamy dány k dispozici i kontrolovaným zaměstnancům, bylo dosaženo lepších výsledků. Tento pozitivní efekt je způsoben zejména tím, že kontrolované osoby se mohou na interní kontrolu lépe připravit a jejich příprava je systematičtější, nedochází k opomenutí některých požadavků.

V případě současného provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a preventivních požárních prohlídek lze požadavky z oblasti BOZP a PO společně zahrnout do příslušného kontrolního seznamu. Požadavky pro daný kontrolovaný objekt jsou v tomto případě stanoveny jedním kontrolním seznamem a nedochází tak k vytváření složitějšího systému kontrolních seznamů.

Kontrolní seznamy lze rovněž zpracovat pro příslušné pracovní pozice vedoucích či jiných odpovědných zaměstnanců (např. za vyhrazená technická zařízení nebo objekty). Navíc požadavky BOZP a PO na vedoucího zaměstnance, který přímo řídí administrativní zaměstnance, jsou nižší než požadavky BOZP a PO na vedoucího zaměstnance, který přímo řídí zaměstnance dělnických profesí. Dále jsou uvedeny typy kontrolních seznamů pro prověrky BOZP a PO, které lze v praxi uplatnit.

Možné typy kontrolních seznamů dle pracovních pozic či zodpovědností

  • pracovní pozice vedoucího zaměstnance (např. mistr),
  • pracovní pozice osoby odpovědné za správu objektu (např. technik správy budov),
  • osoba odpovědná za vyhrazené technické zařízení (např. osoba odpovědná za provoz tlakových nádob stabilních).

Možné typy kontrolních seznamů dle objektů nebo zařízení

  • stroj, zařízení, přístroj, nářadí (např. soustruh, jeřáb, tlakové nádoby na plyny),
  • provozní budova, objekt, provoz (např. sklad, dílna, nízkotlaká kotelna).

Jednotlivé požadavky z hlediska BOZP a PO je vhodné definovat ve formě jednoznačných otázek, na které lze odpovědět, zda jsou splněny či nikoliv (hodnocení jednotlivých položek údaji „ano“ nebo „ne“). Otázky musí být definovány srozumitelně s ohledem na cílovou skupinu kontrolovaných osob.

Organizace interní kontroly

Jak již bylo zmíněno, kontrolní seznamy je vhodné předat kontrolovaným osobám v dostatečném časovém předstihu před zahájením kontroly. Pro efektivnější průběh interních kontrol v organizacích může být systém přípravy dále rozvíjen.

Jednou z možností je vytvoření systému motivace vedoucích zaměstnanců. Ideální formou je zahrnutí plnění požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do kritérií, na jejichž základě je prováděno odměňování vrcholových manažérů. Tato kritéria vytváří protiváhu ke kritériím založeným na ekonomických ukazatelích a mohou např. obsahovat objektivní hodnocení organizačních útvarů v rámci interních kontrol na úseku BOZP a PO.

Druhou možností je vytvoření tzv. systému „sebekontroly“, kdy příslušný zaměstnanec je povinen sám vyplnit kontrolní seznam před provedením kontroly. Následně se provede namátková kontrola nezávislou osobou, na tomto základě je rozhodnuto o kontrole detailní či ukončení kontroly s kladným výsledkem.

Závěrem o interních kontrolách

Analýza pomocí kontrolních seznamů se dlouhodobě používá pro identifikaci nebezpečí (zdrojů rizika) v rámci prováděné analýzy a hodnocení rizik technologických procesů. V posledních letech našla uplatnění i v oblasti zajištění BOZP, zpracování havarijních plánů apod. Lze konstatovat, že kontrolních seznamů lze vhodně využít pro provádění společné kontrolní činnosti BOZP a PO v konkrétní organizaci.

Zdroj: BOZPinfo.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.