Požární ochrana a povinnosti podnikatele

Oblast české legislativy, která upravuje pravidla požární ochrany pro podnikatele je velmi obsáhlá. Nevíte kde informace hledat a také, kdo je za jaké úkony zodpovědný?

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Podnikatelé, jejichž činnost je zařazena do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusí mít dokumentaci požární ochrany zpracovanou. Také například nepodléhají ani povinnosti zajišťovat školení zaměstnanců o požární ochraně.

V objektech a zařízeních, kde je provozována činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí nejméně jednou za rok v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností. Obecné povinnosti vyplývají ze stavebního zákona i předpisů o požární ochraně.

Obecné povinnosti vyplývající ze stavebního zákona i předpisů o požární ochraně

Objekty (stavby) musí být užívány v souladu se schváleným kolaudačním rozhodnutím ve stavebním řízení, jinak řečeno - objekty mohou být užívány jen k účelům ke kterým jsou stavebně určeny. Každý, kdo chce použít objekt k podnikání, musí znát z projektové dokumentace k jakému účelu je stavba určena. Pro potřeby požární ochrany nás k tomuto účelu bude nejvíce zajímat požárně bezpečnostní řešení (dříve technická zpráva požární ochrany), schválené ve stavebním řízení. V požárně bezpečnostním řešení je posouzena požární bezpečnost celé stavby, jednotlivě pro všechny místnosti, rozdělení na jednotlivé požární úseky, únikové cesty atd. V požárně bezpečnostním řešení se také stanovuje množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení objektu věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany (například hasicí přístroje) a požárně bezpečnostními zařízeními (například vnitřní požární vodovod, elektrická požární signalizace, požární evakuační výtah, nouzové světlo apod.) může být rozšířeno (např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti).

Pro uživatele stavby (ať je či není podnikatelem) je požárně bezpečnostní řešení stavby velmi důležité a také závazné. Každý uživatel před dalším rozhodnutím, že změní účel užívání stavby, může tak učinit jen na základě stanovených podmínek ve stavebním zákoně, zpravidla opět na základě stavebního řízení o změně v užívání stavby.

V této souvislosti je potřeba upozornit na pronajímání prostor, je potřeba si vždy ověřit, zda prostory jsou zkolaudovány pro činnost, kterou hodláte v těchto prostorech provozovat.

Odpovědnost za plnění úkolů v zajišťování požární ochrany

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá

  • u právnických osob statutární orgán,
  • u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.

Obdobný případ nastane, pokud podnikatel provozuje svoji činnost v pronajatých prostorách a vlastník objektu zde nepodniká. Vezmeme-li v úvahu, že činnost podnikatele - nájemce není zařazena do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, ale přitom je provozována v pronajatém nebytovém prostoru v budově se zvýšeným požárním nebezpečím, rozhodně bude nutné s pronajímatelem dohodnout nějaká pravidla pro plnění povinností na úseku PO. Je vhodné se chránit smlouvou, ve které bude stanoveno, které úkoly a dokumentaci splní pronajímatel a co zpracuje a bude plnit sám nájemce. Nebude-li tak nebude učiněno, může to mít pro další podnikatelskou činnost katastrofální důsledky. Pokud by v provozovně zahynul zákazník nebo zaměstnanec, vyšetřovatel by se nejdříve ptal na to, zda byl zpracován požární evakuační plán a zda s ním byli zaměstnanci řádně seznámeni. Nevadí, když tento plán zpracuje pronajímatel, ale nájemce musí například splnit povinnost seznámení s evakuačním plánem v rámci školení o PO.

Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Preventivní požární hlídka

Zákon o požární ochraně ukládá podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Tato povinnost se však neuplatňuje bezvýhradně. K tomu, aby povinnost vůbec vznikla, je nutné, aby se jednalo o činnosti provozované v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci. Tito zaměstnanci by se v prostoru měli vyskytovat "současně", tzn. např. v jedné pracovní směně, jestliže se jedná o vícesměnný provoz.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Úkoly preventivní požární hlídky vymezené zákonem o požární ochraně jsou poměrně široce pojaty a jedná se o důležité úkoly, které směřují k ochraně životů a zdraví osob, zvířat a případně majetku.

Početní stav členů preventivní požární hlídky zákon o požární ochraně nestanovuje. Počet zaměstnanců zařazených do těchto hlídek a také jejich vybavení (např. spojovacími prostředky) vyplyne ze způsobu určení podmínek požární bezpečnosti, které se zapracovávají do příslušných druhů dokumentace požární ochrany.

Při určování počtu členů je nutné zohlednit skutečnost, že člen preventivní požární hlídky nemůže být na pracovišti nepřetržitě, že např. v době čerpání dovolené bude nepřítomen a tudíž výkon jeho povinností musí převzít jiná odborně připravená osoba. I tito "náhradníci" musí být předem odborně připraveni a mít platnou odbornou způsobilost.

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.