Požární ochrana a povinnosti podnikatele

Oblast české legislativy, která upravuje pravidla požární ochrany pro podnikatele je velmi obsáhlá. Nevíte kde informace hledat a také, kdo je za jaké úkony zodpovědný?

Počet členů preventivní požární hlídky se odvíjí od složitosti a rozsáhlosti jak dispozičního uspořádání pracoviště a jeho okolí, tak i samotného výkonu činnosti. Významným hlediskem pro určení počtu členů je též možnost výskytu veřejnosti na pracovišti.

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky tvoří přílohu požárního řádu a vždy musí obsahovat určení prostor nebo činností, pro které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivým zaměstnancům zařazeným do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení prvotního zásahu.

Protože se jedná o preventivní požární hlídku, upravuje se její činnost i v prevenci, tj. dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně. Přiřazení individuálních povinností jednotlivým členům musí být zpracováno tak, aby jednotliví členové byli schopni úkoly splnit a aby jejich výsledná spolupráce byla zárukou splnění úkolu preventivní požární hlídky jako celku.

Preventivní požární hlídka může být ustanovena trvale nebo může být ustanovena jednorázově, např. pro činnost prováděnou na přechodném pracovišti. V této souvislosti je vhodné připomenout, že v případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak. To znamená i zřízení preventivní požární hlídky a zpracování pokynů pro její činnost.

Právní předpisy striktně předepisují absolvování odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek. Tato odborná příprava se provádí před zahájením její činnosti a pak nejméně jednou za rok. Rozsah odborné přípravy a způsob ověření znalostí je rámcově stanoven právním předpisem, další podrobnosti rozvádí osoba s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany v tematickém plánu a časovém rozvrhu, který se schvaluje jako dokumentace požární ochrany.

 

Odbornou přípravu může provádět u preventivní požární hlídky pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba, avšak pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím pouze odborně způsobilá osoba.

Pokud se na pracovišti vyskytuje minimální počet zaměstnanců, tj. jeden nebo dva, předpokládá se, že v rámci školení o požární ochraně budou dostatečně informováni o všech skutečnostech, které s požární ochranou na jejich pracovišti souvisí, včetně informací např. o provedení nutných opatření v případě vzniku požáru. V těchto případech není nutné zřizovat preventivní požární hlídku.

Kam se obrátit pro radu?

Nejlepší je obrátit se na odborně způsobilou osobu podnikající v oblasti požární ochrany. To je základní krok. Právní předpisy totiž mohou řešit nejen standardní povinnosti, ale i složitá individuální řešení.

Problematiku požární ochrany (PO) u podnikatelů upravují zejména následující předpisy

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (ZoPO),
  • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci (VoPP),
  • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Řadu informací je možné vysledovat také z internetových stránek státních orgánů např. Generálního ředitelství HZS ČR nebo i na stránkách jednotlivých krajských ředitelství HZS.

Dalším dobrým zdrojem informací mohou být webové stránky různých profesních sdružení, stránky výzkumných ústavů, zkušeben nebo se dají prostudovat odborné časopisy.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.