Prevence rizik – vyhledávání a hodnocení rizik

Prevence rizik je jedním ze strategických opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V článku je názorně představen a v přehledných tabulkách demonstrován postup při prevenci rizik (vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik) na pracovišti.

 

 

Prevence pracovních rizik

Co je to prevence rizik

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, snižovat je na přijatelnou úroveň a realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění.

Podmínkou účinné a účelné prevence rizik je znát rizika vyplývající z vykonávaných činností v rámci podniku a porozumět jejich příčinám. Proto je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat příslušná opatření.

Pro hodnocení rizik a zjištění jejich příčin a zdrojů se používají různé metody, které se od sebe liší mírou objektivity, pracnosti a účelem, ke kterému má hodnocení rizik sloužit. Kterou metodu použít nebo zvolit by mělo být především na zvážení odborně způsobilé osoby nebo specializované firmy, kterou zaměstnavatel pověří vyhodnocením rizik v jeho podniku.

Kdo může provádět vyhodnocení rizik v podniku

Provozujete-li malou firmu s nejvýše 25 zaměstnanci a znáte všechny aspekty jejich pracovních činností a jste odborně způsobilý (viz § 9 z. č. 309/2006 Sb.), můžete vyhodnotit rizika ve své firmě samostatně.

Provozujete-li firmu či větší podnik s 26 - 500 zaměstnanci, můžete zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami (např. bezpečnostním technikem, který získal osvědčení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik) nebo specializovanou externí firmou, která disponuje odborně způsobilými zaměstnanci.

Pokud zaměstnáváte více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna nebo více odborně způsobilých osob.

Odborně způsobilou (viz § 9 z. č. 309/2006 Sb.), je osoba, která splňuje následující podmínky

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let; v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání; v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (odbornou způsobilost je možno získat v Základním kurzu pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a schválený Státním úřadem inspekce práce, kurzy pořádají různé vzdělávací organizace např. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Gradua, Institut výchovy bezpečnosti práce, Česká společnost pro jakost apod.).

I přesto, když jako zaměstnavatel (ředitel, jednatel, majitel) pověříte vyhodnocením rizik odborně způsobilou osobu nebo specializovanou externí firmu poskytující služby BOZP, zůstává vyhodnocení rizik výhradně vaší povinností a jen vy máte ze zákona odpovědnost za naplnění zákonných požadavků.

Jak postupovat při vyhledávání a prevenci rizik

K hodnocení rizik na pracovišti se v praxi používají různé metody a postupy, které většinou vycházejí ze znalostí a zkušeností jejich hodnotitelů, případně typu používaného programu pro hodnocení rizik. Neznalý člověk tak snadno dojde k závěru, že se jedná o velice složitou věc. Cílem článku je proto ukázat, že tato problematika není tak složitá, jak se na první pohled jeví.

Účelem provádění hodnocení rizik na pracovišti je vytvořit podklady, které umožní zaměstnavateli stanovit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví jeho zaměstnanců a které mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je a nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Pro snadnější pochopení popisovaného způsobu identifikace a hodnocení rizik, tzv. bodové metody, je postup v tomto článku pro názornost prezentován na praktickém příkladě (firma Rizika s.r.o.).

Postup pro hodnocení rizik spočívá v provedení následujících kroků

  • Vymezení pracovního systému, kde budeme provádět hodnocení rizik.
  • Vyhledání (identifikace) nebezpečí.
  • Stanovení/ocenění rizik.
  • Hodnocení rizik.
  • Odstranění/omezení rizik (tzn. přijetí opatření k odstranění nebo omezení rizik).
  • Pravidelné hodnocení rizik.
  • Projednání zjištěných rizik se zaměstnanci.

Smyslem celého postupu je získat přehled o rizicích v celém pracovním systému (podniku) a to tím, že provedeme hodnocení rizik postupně na jednotlivých pracovištích, pracovních místech a prostorech (uvnitř budovy a v areálu podniku). Dosažené hodnoty pak charakterizují rozložení rizik v celém pracovním systému (podniku) a umožňují vytipovat nejzávažnější rizika, na která by se měl zaměstnavatel soustředit v prvé řadě.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
xaVY Dobrý den, na https://www.1job.cz/prispevek/kategorizace-praci jsem se dočetl, že do 4. kategorie se řadí pracovníci, při jejich výkonu práce nelze vyloučit ohrožení na zdraví i při použití ochranných opatření. Znamená to, že do této kategorie se řadí i hasič? Díky
8.10.2019 23:53 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.