Změny pro podnikatele od roku 2013

... ze série Podnikatelské minimum

Změny pro podnikatele od 2013
Již tradičně vám představujeme novinky, které podnikatelům přináší nový rok. Většina změn pro podnikatele od roku 2013 souvisí se státními úspornými opatřeními. Týká se to především daně z přidané hodnoty či daně z převodu nemovitostí. Dále dochází ke změnám v souvislosti se startem důchodové reformy, změnám v daních z příjmů i k úpravám výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.
 

 

Daň z příjmů od 2013

Zvýšení daně z příjmů fyzických osob

Pro roky 2013 až 2015 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb.

 

Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob

Od 1. ledna 2013 došlo k omezení absolutní výše výdajových paušálů u určitých typů příjmů.

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. korunami u výnosů z autorských práv, resp. 600 tis. korunami u příjmů z pronájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku, (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

 

Zrušení některých druhů daňového zvýhodnění

Osoby využívající výdajové paušály dále nemohou uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.

V případě souběhu příjmů z více druhů činností je nárok na daňové úlevy zachován v případě, kdy součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

 

Zvýšení srážkové daně z příjmů z daňových rájů

1. lednem 2013 došlo ke zvýšení srážkové daně z příjmů z 15 % na 35 % u daňových nerezidentů.

 

Změny v platbě daní finančnímu úřadu

Od 1. ledna 2013 je výběrem daní pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze (vznikl již k 1. 1. 2012).

 

Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce

V letech 2013 až 2015 je zrušena základní sleva na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce.

 

DPH od 2013

Změny sazeb DPH

Snížená sazba DPH se zvyšuje ze 14 % na 15 %. Základní sazba DPH se zvyšuje z 20 % na 21 %.

 

Změna DPH u zdravotnických prostředků v roce 2013

Protischodkový balíček přeřazuje skupiny zboží jako jsou pleny a některé zdravotnické prostředky (krycí materiál, vybrané pomůcky pro diabetiky, zrakově, sluchově a pohybově postižené, vybrané stomatologické a ortopedické pomůcky) ze snížené do základní sazby DPH.

 

Tiskopis „Přiznání k dani z přidané hodnoty“

Formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5412 MFin 5401, vzor č. 17) aktuální pro rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF.

 

Ručení za DPH od 2013

V souvislosti s úpravou § 109 odst. 2 písm. c) zák. o DPH  účinného od 1. 1. 2013 mohou plátce DPH nastat úskalí v případě, že nevyužijí možnosti zveřejnit prostřednictvím daňové správy bankovní účty, které používají pro svoji ekonomickou činnost.

Je třeba doručit místně příslušnému správci daně, tj. vašemu finančnímu úřadu „Oznámení o změně registračních údajů“, na němž uvedete čísla bankovních účtů, která používáte ke své ekonomické činnosti a označit ty,  které si přejete zveřejnit.

Plátci DPH registrovaní před 1. 1. 2013 mají oznámit údaje správci daně do 31. 1. 2013.

Více o změnách při ručení za DPH od roku 2013.

 

Zelená nafta sice bude až do roku 2014, ale došlo u ní ke snížení vratky

Od 1. ledna 2013 dojde ke snížení vratky části spotřební daně z tzv. zelené nafty ze 60 % na 40 % a z 85 % na 57 %.

 

 

Daň z nemovitosti od 2013

Zvýšení daně z převodu nemovitosti

Sazba daně z převodu nemovitostí se zvyšuje ze 3 % na 4 %.

 

Nová organizace správy daně z nemovitostí

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.

 

Tiskopis „Přiznání k dani z nemovitostí“

Formulář Přiznání k dani z nemovitostí (25 5450 MFin 5450, vzor č. 12) aktuální pro rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF.

 

Odvody pojištění u OSVČ pro 2013

Výše minimálních záloh na sociální pojištění

V roce 2013 se pro OSVČ, jako každý rok, mění výše minimálních záloh na sociální pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření (nevstoupí do druhého důchodového pilíře), budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je tvořen čtvrtinou průměrné mzdy pro rok 2013, tedy částkou 6471 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění je pro rok 2013 stanovena na 1890 Kč.

OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % – z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a bude se odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení, 5 % je důchodové spoření, odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.

 

Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění

Obdobně jako u sociálního pojištění dochází pro rok 2013 ke zvýšení minimálních záloh OSVČ na zdravotní pojištění. Minimální sazba se vypočítá pomocí koeficientu z vyměřovacího základu, který je tvořen polovinou průměrné měsíční mzdy. Konkrétně 13,5 % z 12942 korun. OSVČ v roce 2013 zaplatí za zdravotní pojištění minimálně 1748 Kč měsíčně.

 

Zrušení stropů zdravotního pojištění

Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 

Důchodová reforma

Důchodová reforma startuje

Od 1. ledna 2013 je spuštěna největší reforma penzí od roku 1989. Vznikl nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožňuje převést občanům 3 % svých sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 % ze svých prostředků.

 

Vznik centrálního registru smluv o důchodovém spoření

Centrální registr spravuje smlouvy o důchodovém pojištění v rámci II. pilíře důchodové reformy. Po registraci smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru nebude již možné od smlouvy o důchodovém spoření odstoupit.

 

Výše důchodu pro 2013

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2013 bude tato částka nově činit 2 330 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Od 1. 1. 2013 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2012 použijí upravené redukční hranice.

 

Valorizace důchodů a příplatků k důchodům

Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Zvyšují se důchody starobní (včetně předčasných starobních), invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč (z 2 270 Kč na 2 330 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,9 %.

 

Pracovněprávní vztahy

Minimální mzda od ledna 2013

Byly zrušeny nižší sazby minimální mzdy. Základní sazba pro týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

 

Sazby zahraničního stravného pro rok 2013

Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013. Více o sazbách zde.

 

Používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ od ledna 2013

Zavedením důchodového spoření byl novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“ pro rok 2013, a to tak, že se samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a samostatně u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (3,5 %) a zároveň se samostatně vykazuje také úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel.

Nový tiskopis, který bude umístěn na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení, je třeba použít poprvé při vykázání pojistného za kalendářní měsíc leden 2013, tedy v období od 1. do 20. února 2013. Od tohoto měsíce již nelze používat tiskopisy používané pro kalendářní roky 2012 a dříve.

 

Podnikatelské prostředí

Průkaz energetické náročnosti budov

Při prodeji nebo novém pronájmu nemovitosti vznikne prodávajícímu povinnost nechat si vystavit na danou nemovitost na své náklady průkaz energetické náročnosti, tzv. energetický štítek.

 

Změny pro řidiče

Novela zákona o silničním provozu zavádí nové vymezení skupin motorových vozidel, úpravu věkové hranice pro získávání řidičských oprávnění či změny související s používáním výmluv na osobu blízkou.

Získáním řidičského oprávnění pro skupinu B získá řidič zároveň řidičské oprávnění k řízení vozidel zařazených do skupiny A1. Do této skupiny patří lehké motocykly o výkonu nejvýše 11 kilowattů a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 centimetrů krychlových, například skútr

Zároveň řidič získá oprávnění k řízení vozidel zařazených do skupiny B1, kam patří například čtyřkolová motorová vozidla, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kilowattů a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kilogramů, nebo 550 kilogramů u vozidel určených k přepravě zboží. Držitele řidičského oprávnění pro skupinu B opravňuje toto řidičské oprávnění rovněž k řízení motorového vozidla s přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů.

Řidičské oprávnění pro skupinu A, tedy nejsilnější motocykly, tak bude od ledna možné získat až po dosažení věku 24 let, popřípadě ve 20 letech po dvouletém držení řidičského oprávnění pro skupinu A2, nebo v 21 letech omezeně pro tříkolová vozidla.

Jedna z nejvýznamnějších změn souvisí s výmluvou na osobu blízkou, kterou používá až 70 procent řidičů. Nové ustanovení umožňuje postihovat provozovatele například za špatné parkování nebo překročení rychlosti i v případech, kdy pořízený záznam není dostačující k identifikaci osoby, která přestupek skutečně spáchala. Postih vůči provozovateli vozidla je však možný až v případě, že se nepodaří identifikovat skutečného pachatele přestupku. Příslušný orgán tedy musí učinit kroky ke zjištění totožnosti pachatele přestupku a nemůže se rovnou obrátit na provozovatele vozidla.

Zdroj: BusinessInfo.cz – redakčně upraveno

Podnikání
              
Nenašli jste v tomto článku informace, které jste hledali? Napište nám do komentáře, co vám v článku chybí, anebo položte váš dotaz v iPoradně. Děkujeme.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.