Dotace – odkud pocházejí a jak se k nim dostat

Odevšad se na vás valí informace o dotacích, které mohou přinést finanční zdroje do vašeho podnikání, ale stále nevíte, odkud vlastně tyto peníze plynou? Přinášíme vám přehled o Evropských fondech a operačních programech k nim náležejících.

 

Operační programy

Každá země EU, musí dále připravit

 • Národní rozvojový plán

Definuje strategii rozvoje České republiky pro období 2007-2013.

 • Národní strategický referenční rámec

Představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie, udává systém operačních programů, jejichž prostřednictvím jsou jednotlivé prioritní osy realizovány (na úrovni členských států rozdělovány finanční prostředky z fondů). V období 2007-2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů:

Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč), spravováno a řízeno v rámci NUTS II (cíl konvergence)

 • ROP NUTS II Severozápad.
 • ROP NUTS II Moravskoslezsko.
 • ROP NUTS II Jihovýchod.
 • ROP NUTS II Severovýchod.
 • ROP NUTS II Střední Morava.
 • ROP NUTS II Jihozápad.
 • ROP NUTS II Střední Čechy.

Fond soudržnosti (označovaný také jako kohezní fond) poskytuje prostředky na projekty investičního charakteru, tzn. takové, jejichž výstup je hmotné podoby, a to v sektorech životního prostředí a dopravy. Podobně jako je tomu u strukturálních fondů, konkrétně u Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), jsou z něj podporovány infrastrukturní (tvrdé) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava apod.) a především pak projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. V České republice spolufinancuje Fond soudržnosti dva tematické operační programy, a to Operační program Doprava a Operační program Životní prostředí.

Osm tematických operačních programů, (cíl konvergence, 21,23 mld. €, cca 598,62 mld. Kč)

 • OP Doprava

Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. OP Doprava obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Z pohledu toho, kdo může o dotaci žádat a z povahy projektů, které mohou být v rámci Operačního programu Doprava podpořeny, se možnost čerpání evropských peněž pro podnikatele (včetně MSP) jeví jako velmi omezená. Z těchto důvodů se proto dále zaměříme spíše na Operační program Životní prostředí, kde mají podnikatelé (včetně MSP) daleko větší možnosti dosáhnout na dotace z Evropské unie.

Operační program Doprava

 • OP Životní prostředí – řídící orgán MŽP

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů přes 5 miliard euro. Objemem financí (18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR) se jedná o druhý největší český operační program. Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.

Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Zprostředkujícím orgánem je pak Státní fond životního prostředí. Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý - obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníku jednotek, veřejné výzkumné instituce a další. Dotace může dosahovat až 90  % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je však podmínkou veřejné spolufinancování.

OP Životní prostředí obsahuje 7 resp. 8 prioritních os (prioritní osa 8 - Technická pomoc je určena na financování aktivit spojených s řízením projektu a je na ni vyčleněno 0,14 mld. €, tj. 2,9 % OPŽP) rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační program Životní prostředí

 • OP Podnikání a inovace – řídící orgán MPO (využívá např. CI, ČMZRB…),
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace řídící orgán MŠMT (využívá např. CI),
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost – řídící orgán MPSV,
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – řídící orgán MŠMT,
 • Integrovaný operační program – vždy Úřad regionální rady v NUTS II,
 • OP Technická pomoc.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.