Jak získat dotaci pro své podnikání

Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních programů. Jak správně postupovat a získat dotaci z tohoto balíku peněz?

Získání dotace na podnikání

1Vypracovat projektový záměr.

Nejprve je nutno detailně precizovat projektový záměr. To znamená nápady, myšlenky a plány shrnout s jasným určením toho, co chcete svým projektem dosáhnout, jaké zdroje k tomu potřebujete a kolik času to bude vyžadovat.

Projektový záměr by neměl být postaven „na vodě“, ale měl by vycházet z aktuálních potřeb vašeho podniku, z analýz jeho vnitřního a vnějšího okolí a měl by jasně definovat cíle, orientující se na slabé stránky podniku. Dále je nutné zvážit technické, finanční, personální a časové požadavky a porovnat je s vašimi kapacitami, kterými aktuálně disponujete.

2Najít vhodný dotační program.

Po jasném definování projektového záměru je třeba vybrat vhodný dotační titul.

 

Položte si otázky

  • Vztahuje se daný dotační program na projektový záměr, který chci realizovat?
  • Splňuji požadavky kladené na oprávněného žadatele?
  • Mohu projekt realizovat ve zvoleném místě?
  • Je rozpočet projektu a požadovaná dotace v mezích definovaných vyhlašovatelem?
  • Je dostatek času na zpracování žádosti?
  • Jsem schopen kvalitně zpracovat celou žádost?

Po zodpovězení výše uvedených otázek (zejména, pokud se objeví určité nejistoty) je možno vrátit se o krok zpět a svůj projektový záměr přehodnotit tak, aby lépe splňoval např. kritéria dotačního programu a současně byl realizovatelný.

Ne vždy při potřebě realizovat konkrétní projekt je vhodný dotační program „otevřený“ – tzn. můžete žádost předkládat. Je tedy dobré prostudovat i harmonogramy vyhlašování jednotlivých výzev dotačních programů a práce spojené s přípravou žádosti správně načasovat.

Jestliže se vám podařilo identifikovat vhodný dotační titul pro váš záměr, tzn. projekt koresponduje s podmínkami a specifickými cíli programového dokumentu (výzvy), jestliže máte jasnou představu na co budete finanční prostředky žádat, jestliže máte zpracovaný celkový rozpočet projektu a zabezpečeno jeho financování a současně máte správný a realistický přehled o termínech, můžete přistoupit k vyplnění samotné žádosti o podporu a k vypracování příloh.

3Zpracovat žádost.

Žádost o dotaci je poměrně obsáhlá záležitost. Často obsahuje studii proveditelnosti, analýzu nákladů a výnosů, logický rámec projektu, finanční analýzu a celou řadu povinných příloh.

Je třeba se podrobně seznámit s požadavky, které musí žadatel o dotaci splnit pro její vyplnění, závěrečnou kompletaci a předání příslušné instituci. Veškeré přílohy musí být zpracovány v souladu s vyhlášenou metodikou. Je rovněž doporučeno zpracovávat žádost v souladu s hodnotícími kritérii. Ty bývají veřejně dostupné a podle nich se žádosti posuzují.

V neposlední řadě je nutno dbát i na grafickou úpravu, která usnadní hodnotiteli studování celé žádosti a orientaci v ní. Pokud nejsou dodrženy povinné náležitosti žádosti (vyhlašovatelem definovaná struktura žádosti, povinné přílohy apod.), může být tato žádost pro formální nedostatky vyřazena z dalšího hodnocení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.