Máte schválenou dotaci? Čekejte víc kontrol!

V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu může být u příjemce dotace pracovníky agentury CzechInvest vykonána veřejnoprávní kontrola. Na tuto kontrolu má CzechInvest právo dle podepsaných Podmínek (smlouvy o poskytnutí dotace) a je nutno s touto kontrolou počítat.

Kontroly při čerpání dotací

Každý příjemce dotace je o záměru CzechInvestu vykonat kontrolu vyrozuměn minimálně 48 hodin před konáním kontroly formou zaslání písemného Oznámení o konání kontroly a výzvy k poskytnutí dokumentace. Teoreticky tedy může nastat situace, kdy Oznámení o kontrole bude zasláno v pátek a v pondělí ráno překvapí pracovníky firmy žadatele kontroloři. Žadatel tedy v tomto případě má velmi krátký čas na přípravu poměrně rozsáhlého počtu povinných kontrolovaných příloh.

Jaké přílohy jsou při kontrole vyžadovány

Kontroloři CzechInestu požadují připravit

 • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,
 • doklad o provedení výběru dodavatele předmětu podpory v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. nebo Pravidly pro výběr dodavatelů,
 • účetní sestavy (účetní doklady) dokladující oddělenou formu zaúčtování (v případě úvěrů i evidence) položek, které se týkají projektu,
 • ostatní dokumentace spojená s realizací projektu,
 • výroční zprávu za předcházející rok (pokud je zpracovávána),
 • rozvahu a výkaz zisku a ztráty za předcházející ukončený účetní rok,
 • výsledky hospodaření (tj. rozvaha a výkaz zisků a ztrát) za předchozí čtvrtletí,
 • doložení zaplacení pojištění majetku, pořízeného v rámci realizace projektu,
 • doklad o počtu zaměstnanců,
 • doklad o počtu zaměstnaných žen,
 • dokumentace o dopadech činnosti firmy na životní prostředí (pokuty, penále - doložit výpisem z analytické evidence účtu č. 545 Ostatní pokuty a penále nebo jiným průkazným dokladem),
 • předložení dokumentace včetně dosažení projektovaných parametrů (tj. výměry, instalované výkony, dosažené výroby apod.) – je-li pro projekt relevantní,
 • doklady o odstranění nedostatků z předcházejících kontrol na místě (pokud byly realizovány).

Výčet je ale pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady.

Veškeré uvedené dokumenty je třeba mít připraveny v den zahájení kontroly na místě. Dále je nutno zajistit pracovníky, kteří se budou kontrolnímu týmu věnovat a poskytnou mu potřebnou součinnost (zejména zpřístupnění dokumentů a vstupu do uzavřených prostor, které s realizací projektu souvisejí). Při kontrole na místě je rovněž žádoucí přítomnost statutárních zástupců společnosti, kteří svým podpisem stvrdí Protokol z kontroly na místě a zároveň jeho převzetí. 

Postup kontroly

 • zjištění základních údajů na místě – stručné seznámení se společností, prohlídka provozu,pořízeného vybavení atd.,
 • shromáždění a vyhodnocení účetní a technické dokumentace k projektu,
 • výstupem z kontroly je Protokol o výsledku kontroly na místě – obsahuje zhodnocení souladu realizace projektu s Podmínkami a skutečnostmi, uvedenými v žádosti o platbu.

Součástí Protokolu je rovněž seznam zjištěných závad a chybějící dokumentace včetně termínu, do kdy je příjemce podpory povinen nedostatky odstranit.

I po provedení první kontroly není vyhráno. Můžou následovat další kontroly. První z nich je vykonána po ukončení projektu a jeho proplacení. Kontrolu provádí u vybraných projektů Odbor kontroly a interního auditu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Předmětem kontroly je kontrola splnění všech náležitostí při realizaci projektu a dodržování podmínek, ke kterým se příjemce podpory zavázal. Jedná se o tzv. následnou kontrolu.

 

I přes výše uvedené, poměrně složité kontroly je nutno kalkulovat, že úspěšného žadatele mohou za účelem kontroly kontaktovat i jiné subjekty mimo implementační strukturu OPPI (tzn. mimo CzechInvest a MPO). Tuto možnost potvrdil žadatel podpisem Podmínek (smlouvy o poskytnutí dotace).

Další kontroly provádějí

 • Nejvyšší kontrolní úřad ČR,
 • Ministerstvo financí,
 • Finanční úřad,
 • Evropská Komise,
 • Evropský účetní dvůr,
 • Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF).

Příjemce dotace je i zde povinen výkon takovéto kontroly umožnit a poskytnout při provádění těchto kontrol nezbytnou součinnost.

Z výše uvedeného je patrné, že úspěšná žádost o dotaci je jen „polovina úspěchu“. Je nutno kalkulovat se skutečností, že po získání dotace bude předmětem kontrol mimo jiné výběrové řízení, které je nutno zrealizovat dle podmínek dotačního programu (např. zákona č. 137/2006 Sb. – o veřejných zakázkách). Dále je kontrolováno účtování o projektu, vedení evidence k pořízenému majetku, publicita projektu, plnění závazných ukazatelů atd.

Kontroly schválených projektů jsou vždy nepříjemné, mají ale jediný cíl – zajistit, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelně a efektivně.

Z uvedeného je zřejmé, že problematika dotací je skutečně náročnou disciplinou a pokud podnikatel hledá externí poradenské služby v této oblasti, je potřeba zvážit i schopnosti poradce zajistit také tuto náročnou etapu po vlastním získání dotace.

Zdroj: Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.