Program Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu Inovace, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

 

Dotační program Inovace

Cíl programu

 • Prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami.

Program umožňuje

Podporované aktivity 

 • podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR,
 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí.

Nepodporované aktivity

 • ochrana práv průmyslového vlastnictví na technická řešení ve formě užitných vzorů, pokud není současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu,
 • ochrana práv průmyslového vlastnictví ve formě průmyslových vzorů a ochranných známek platných pouze na území ČR.

Příjemci podpory

 • O podporu mohou žádat malé a střední podniky (do 250 zam.), veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a fyzické osoby.

Podporované výdaje

I. Služby oprávněných zástupců

Služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky.

II. Překlady

Překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí.

III. Správní poplatky

Správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva.

Forma, výše podpory a související podmínky

 • podpora je poskytována formou dotace,
 • dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu,
 • dotace je poskytována ve výši 10 – 1 000 tis. Kč, maximální výše podpory je omezena procentními limity, které se vypočítají z celkové výše způsobilých výdajů projektu a to tak, že vynásobíme podíl příjemce podpory na právech předmětného průmyslového vlastnictví (pi) s dílčím procentním limitem podpory pro jednotlivé příjemce podpory (xi),
 • uvedený vztah lze vyjádřit vzorcem: Procentní limit = Σ xi × pi,
 • dílčí procentní limity (xi) jsou pro jednotlivé příjemce podpory stanoveny v tabulce.
Příjemce podpry (i) xi
Malý a střední podnikatel 0,45
Malý a střední podnikatel spolupracující s veřejnou výzkumnou institucí (VVI) nebo vysokou školou (VŠ) - podíl VVI nebo VŠ na právech předmětného průmyslového vlastnictví musí činit nejméně 10% 0,55
Vysoká škola 0,75
Veřejná výzkumná instituce 0,75
Fyzická osoba 0,45

 

 • Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu dle pravidla de minimis lze příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za období tří účetních let nepřesáhne částku 200.000€.

Ostatní podmínky

 • Podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje).
 • Podporovány jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslově-právní ochrany.

 

Zdroj: Ing. David Sousedík, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.