Žádost o dotaci na podnikání z fondů Evropské unie

Pro získání evropských dotací na podporu podnikání je nutné zajistit rozsáhlou projetovou dokumentaci a doplnit žádost o dotaci celou řadou příloh. Náročnost na dotační projekt se liší podle druhu dotačního titulu, který hodláte využít.

Náležitosti žádosti o dotaci

Žádat o podporu z fondů EU je možné podávat na základě výzev, které bývají zpravidla uveřejněné na internetových stránkách poskytovatele dotace resp. implementační agentury, popřípadě v médiích. Projektovou žádost tvoří tzv. formulář žádosti, podnikatelský záměr, finanční plány a jednotlivé (povinné a nepovinné) přílohy.

Žádost o dotaci

Forma vyplňování žádostí a způsob jejich předkládání se může lišit podle povahy operačního programu. Například v rámci OPPI se žádosti předkládají ve dvou krocích (napřed registrační a následně plná žádost) a veškeré přílohy jsou předkládány v elektronické podobě. U ROP je zase předkládána v elektronické podobě pouze žádost. Ostatní přílohy jsou pak poskytovateli doručeny v listinné podobě, a to většinou ve dvou pare (jedno pare je originál resp. úředně ověřená kopie a druhé pare je prostá kopie). Příslušné formuláře resp. přístup k těmto formulářům je možné získat na internetových stránkách jednotlivých agentur (ministerstev) pověřených správou a administrací jim svěřených operačních programů.

Údaje o projektové žádosti

První co je potřeba vyplnit, je název projektu. Důležité je, aby název projektu vystihoval jeho samotnou podstatu. Měl by být výstižný, měl by vyjadřovat cíl projektu, ale zároveň by neměl být příliš dlouhý a komplikovaný.

V žádosti se dále uvádějí základní identifikační údaje žadatele (název, sídlo, právní forma, IČ, statutární orgán, apod.), hlavní a vedlejší předmět podnikatelské činnosti žadatele (bývá posuzován poskytovatelem dotace, zda spadá do podporovaných ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE), kontaktní údaje osoby žadatele, apod.

Dále se v žádosti uvádí také celková výše způsobilých výdajů projektu, ze kterých se vypočítává % maximální míra veřejné podpory (dotace). Ta je dána regionální mapou intenzity veřejné podpory a pro všechny regionu NUTS II (vyjma Jihozápadu) je pro programovací období 2007-2013 v rozmezí 60 % malý podnik, 50 % střední podnik a 40 % velký podnik.

Stěžejní částí každé žádosti je stručné představení projektu (základní parametry projektu), tzn. je potřeba uvést důvody (současný nevyhovující stav), které vás vedou k realizaci předmětného projektu, stanovit cíle projektu a následně popsat jak realizace projektu (aktivity projektu) povede k dosažení těchto definovaných cílů, které by měli korespondovat s cíly stanovenými v příslušném operačním programu, včetně stanovení termínu zahájení a ukončení projektu/etapy (harmonogramu). Také je potřeba uvést do jaké prioritní osy projekt spadá a jaké oblasti resp. podoblasti podpory se týká.

Projektový dotační záměr

Hlavní přílohou žádosti o veřejnou podporu je samotný projekt, tzn. podnikatelský záměr, v případě náročnějších projektů pak studie proveditelnosti. Zatímco samotná žádost má určené záložky (kolonky), které je nutné vyplnit, pokyny pro psaní podnikatelského záměru (studie proveditelnosti) jsou dány osnovou, jejíž strukturu by měl žadatel dodržet a v případě, že některé body osnovy jsou pro předmětný projekt irelevantní, tak tuto skutečnost uvést.

 

Struktura osnovy se může do určité míry lišit podle činnosti, která je předmětem projektu, a podle toho, zda jde o projekt generující příjmy či neziskové opatření. Má však také spoustu společných bodů jako např. identifikační údaje a charakteristika žadatele, popis projektu, SWOT analýzy, zajištění udržitelnosti a kontinuity projektu, harmonogram apod.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.