Nová legislativa může zcela zásadně ovlivnit ekologii dopravy

O tom, že změny legislativy mají zásadní vliv na podnikatelské prostředí nelze polemizovat. Ne vždy se však nutě musí jednat o změny negativní, ale mohou také vytvářet nové podnikatelské příležitosti. Jednou z takových legislativních oblastí je i ekologie dopravy.

Ekologie dopravy

Dle zákona o ovzduší jsou silniční vozidla označena jako mobilní zdroj znečišťování ovzduší. V současné době, s ohledem na nutnost být mobilní, je doprava významným znečišťovatelem ovzduší, zejména ve městech. Snaha o minimalizaci zatížení životního prostředí a veřejného zdraví vlivy z dopravy posunuje vpřed vývoj nových technologií v automobilovém průmyslu a důsledky plynoucí z užívání automobilů nutí k hledání limitů únosnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, a také k hledání podpory pro šetrnější technologie v rámci jejich aplikace na poli legislativním.

12. září 2011 byla podepsána Ministrem vnitra ČR vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podle této vyhlášky již mohou od září v ČR auta na stlačený zemní plyn (CNG) parkovat ve všech, tedy i hromadných podzemních garážích pro veřejné užívání, které jsou např. součástí velkých obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení. Ve většině států EU, včetně našich sousedů (Německo, Rakousko, Slovensko), to bylo možné již dříve. Vyhláška je platná od 27. září 2011.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., změny platné od 27. 9. 2011

§ 21 Stavba garáže

(1) Při navrhování stavby garáže se postupuje podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 16 bodu 2, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.

Příloha č.1

Část 16: Stanovení požadavků z hlediska nebezpečí požáru a výbuchu - § 25

2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

3. ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních).

Vymezení pojmů

CNG je zkratka znamenající Compressed Natural Gas, česky stlačený zemní plyn. Jedná se o jednu ze tří alternativních pohonných hmot, které roku 2001 prohlásila Evropská komise za potenciálně schopné nahradit klasická motorová paliva z více než 5 %; vedle CNG to jsou také biopaliva a vodík.

Zemní plyn můžeme popsat jako hořlavou plynnou směs bez barvy a zápachu, tvořenou především metanem [CH4] (kolem 90 %) a etanem [C2H6]. Díky tomu, že ve srovnání s ostatními fosilními palivy při spalování uvolňuje nejméně oxidu uhličitého [CO2] na jednotku energie a také nejméně sirných a dusíkatých škodlivin, je zemní plyn považován za relativně „čisté“ palivo, přestože samotný metan podporuje skleníkový efekt dvacetkrát více než CO2.

Provozem na LPG lze dosáhnout zhruba polovičních nákladů na PHM proti benzínu. Při provozu na CNG je to zhruba třetina ceny benzínu. V Česku je zatím více rozšířený LPG pohon, tedy pohon na propan - butan.

Praxe

S parkováním aut na CNG musí ale souhlasit majitelé samotných garáží, které musí splňovat vyhláškou dané technické normy. Znamená to například dostatečné odvětrávání prostor parkoviště a vybavení detektory úniku plynu.

Pokud takové zabezpečení některá stávající garáž dosud nemá, dovybavení nestojí majitele více než pár desítek tisíc korun.

Výhody a nevýhody CNG

V čem je CNG lepší než benzín nebo nafta?

  • Levný provoz. V současnosti stojí 1 m3 plynu okolo 25 Kč, zatímco odpovídající 1 l benzínu o více než 10 Kč více. Ještě levnější provoz, než u LPG.
  • Minimální znečištění. Spalování CNG produkuje jen velmi málo CO2 a téměř žádné jedovaté zplodiny. Nedochází ke kontaminaci životního prostředí únikem paliva. Vozy na CNG nemají problém plnit současná i budoucí emisní kritéria a lze v blízké budoucnosti předpokládat jejich státní podporu.
  • Větší bezpečnost. Systémy CNG podléhají přísným standardům, při nehodě plyn kontrolovaně unikne do atmosféry.
  • Vyšší oktanové číslo. CNG je šetrnější k motoru a jeho chod je plynulejší a kultivovanější.
  • Nemožnost krádeže paliva. CNG nelze jednoduše vyčerpat z nádrže jako benzín.

Zatím ovšem najdeme i řadu nevýhod, které způsobují, že dosud je CNG v Česku zanedbatelným druhem paliva.

Nevýhody CNG

  • Vysoké pořizovací náklady. Nový automobil na CNG stojí obvykle o několik desítek tisíc korun více než tentýž nebo podobný model na klasické palivo. Stejně tak přestavba vozidla na CNG stojí v průměru 60 000 Kč. Návratnost investice se tak počítá na několik let, a to při intenzivním ježdění.
  • Krátký dojezd. Na jednu standardní nádrž CNG činí obvykle jen asi 200–250 km.
  • Velmi řídká síť plnících stanic. V Česku je jich v současnosti cca 30, což v kombinaci s nízkou dojezdností zásadně CNG znevýhodňuje. Řešení v podobě vlastní pomaluplnící stanice je opět investicí v řádu mnoha desítek tisíc korun.
  • Menší užitná hodnota. Zejména u přestavovaných vozů zabere obvykle nádrž na CNG značnou část úložného prostoru a také zvýší hmotnost vozidla, čímž klesá přípustná hmotnost užitná.
  • Přísnější bezpečnostní kritéria. Vyšší bezpečnost je vykoupena přísnějšími podmínkami pro garážování a servis, i když ne tak přísnými jako třeba pro LPG. Může se v budoucnu změnit (k lepšímu).

Za povšimnutí stojí, že problémy jako jsou vysoké pořizovací náklady, krátký dojezd a řídká síť stanic plynou právě z malého rozšíření CNG – vozy na CNG jsou vzácnějším a tedy dražším zbožím a poptávka po CNG stanicích je zatím zřejmě příliš malá. V ČR se nicméně plánuje navýšení počtu CNG stanic na 100.

Celkově lze říci, že CNG je perspektivním (a na mnoha místech světa zcela běžným) palivem, které v Česku na masivnější rozšíření zatím čeká. Jeho hlavní „konkurent“ - LPG, prozatím jasně vítězí díky mnohem širšímu zázemí a jednoduššímu a levnějšímu pořízení (přestavba vozidla na LPG vyjde na zhruba 1/3 ceny přestavby na CNG - tedy na částku okolo 20 000 Kč).

CNG stlačený plyn má oktanové číslo 130, čili je podstatně odolnější proti samovznícení než benzín s běžným oktanovým číslem kolem 95, motor je tedy méně náchylný ke „klepání“. CNG se lépe než benzín mísí se vzduchem a rovnoměrněji plní válce, což je k motoru šetrnější. Také má lepší startovací vlastnosti v zimě. Je nicméně přirozené, že optimálního provozu s CNG dosáhne motor primárně konstruovaný pro CNG, zatímco u původně benzínového motoru je účinnost o něco nižší.

Podnikatelská příležitost

Zdá se, že vzniká velmi zajímavý sektor trhu pro podnikání, navíc s plnou podporou EU. Především v Německu, Skandinávii a Francii má CNG opravdu zelenou. Automobilky nyní jedna po druhé představují nové modely ekologických vozů - plně hybridních (kombinace elektromotoru a běžného spalovacího motoru), elektromobilů, vozů na vodíkový pohon (palivové články vyrábějí z vodíku elektřinu - odpadem je čistá voda) a vozidel na CNG.

 

Ze všech těchto technologií šetrných k životnímu prostředí, které budou postupně nahrazovat neobnovitelná paliva na bázi ropy a jejích derivátů, je právě CNG nejvíce perspektivním z pohledu poměru dostupnost technologie versus dopad na životní prostředí.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.