Problémy při kácení dřevin rostoucích mimo les

V tomto článku popisujeme odbornou problematiku a možné problémy při nejrůznější developerské činnosti, kdy je třeba z různých důvodů přistoupit ke kácení dřevin na území dané obce.

Kácení dřevin a ochrana přírody 

Příslušná legislativní ustanovení se opírají o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o § 8 cit. zákona.

§ 8 Povolení ke kácení dřevin

odst. (1)

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem 6a).

odst. (3)

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

odst. (5)

Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

Náležitosti oznámení a žádosti o povolení ke kácení dřevin

Náležitosti oznámení a žádosti o povolení ke kácení dřevin upravuje § 8 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 395/1992 Sb., § 8 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení (k § 8 odst. 3 a 5 zákona)

(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat

  • jméno a adresu žadatele
  • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
  • specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.

Nejčastější problémy v praxi při kácení dřevin

Velmi často mají nejrůznější investoři v praxi problém s nedostatečným odůvodněním rozhodnutí o povolení ke kácení. Často žádosti obsahují pouze velmi obecná odůvodnění, ve kterých chybí vyhodnocení zákonem stanovených požadovaných podmínek pro povolení ke kácení dřevin - tj. závažnost těchto důvodů, jejich vztah k funkčnímu a estetickému významu dřevin.

Dalším významným problémem české legislativy je absence uložení povinnosti k náhradní výsadbě při povolení kácení z důvodu plánované výstavby čehokoli. Mělo by vždy docházet ke kompenzaci ekologické újmy dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V rámci funkčních principů ochrany a tvorby životního prostředí by pak mělo být zájmem každé obce pravidelně nařizovat náhradní výsadbu investorům. Zejména by pak mělo patřit k dobrým mravům každého developera automaticky zahrnout při kalkulacích na novou stavbu i položku na náhradní výsadbu dřevin, pokud bude docházet ke kácení, s příslušnou finanční hodnotou.

Dalším problémem může být povolení ke kácení dřevin na pozemcích s více majiteli. Zde je třeba respektovat výklad zákona na základě ustanovení §139, odst. 2, Občanského zákoníku - z něhož vyplývá, že při hospodaření se společným majetkem (v našem případě pozemkem - lokalitou) je rozhodující velikost jednotlivých vlastnických podílů a tzv. majoritní přístup. V praxi to probíhá tak, že pro povolení ke kácení dřevin na společném pozemku s více majiteli, je nezbytný souhlas skupiny vlastníků, jejichž vlastnický podíl reprezentuje více než 50% plochy daného pozemku. Investor tak potřebuje alespoň 51% souhlas s ohledem na vlastnický podíl.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.