Územní plánování s ohledem na životní prostředí

Pokud pro svůj podnikatelský záměr hledáte vhodné umístění, je třeba vybranou lokalitu posuzovat nejen z hlediska její atraktivity, ale i vhodnosti z pohledu územního plánu. Více v následujícím článku.

 

Územní plánování u podnikatelských záměrů

Pokud podnikatel uvažuje o umístění záměru na území obce či města, je nutné, aby vybraná lokalita byla za daným účelem zohledněna v příslušném územním plánu.

Pokud však tato lokalita nějakým způsobem může ovlivnit kvalitu životního prostředí, zejména pokud může mít významný vliv na území soustavy Natura 2000 (což je soustava území Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí definovaná v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) nebo pokud záměr naplňuje rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., jedná se o koncepci posuzovanou podle § 10i zákona.

V uvedených případech je tedy povinné posoudit vliv uplatnění územně plánovací dokumentace na životní prostředí.

Posuzování vlivů územního rozvoje na životní prostředí

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon“) v § 10i vymezuje zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí.

Podle stavebního zákona je předkladatelem koncepce územního plánu příslušný městský úřad. V součinnosti s tímto úřadem je tedy nutné řešit případný návrh na aktualizaci územního plánu (či v rámci obecné aktualizace z iniciativy daného úřadu) pro zajištění nezbytné změny funkčního využití dané plochy vybrané pro podnikatelský záměr.

 

Orgán kraje, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona při pořizování územně plánovací dokumentace z hlediska ochrany veřejných zájmů stanoví požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví, případně při zjištění, že koncepce může mít významný vliv na soustavu Natura 2000, je třeba provést ještě Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., včetně zpracování možných variant řešení. Jestliže krajský úřad tyto požadavky stanovil, musí je předkladatelem vybraná autorizovaná osoba podle § 19 cit. zákona zohlednit v rozsahu daném přílohou zákona č. 183/2006 Sb., o stavebního zákona.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví musí obsahovat zhodnocení všech vlivů na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu.

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí musí být v takové podrobnosti, ve které lze objektivně zjistit, popsat a zhodnotit předpokládané vlivy koncepce na životní prostředí. Jestliže je v některých případech územní plán či jeho změna konkrétnější a informace o uvažovaných záměrech na navrhovaných plochách a koridorech podrobnější, je samozřejmě nutné jít v posouzení do té podrobnosti, do jaké jde návrh, tedy podrobnost posouzení se odvíjí od podrobnosti návrhu koncepce, tzn. i územního plánu.

Na proces posuzování koncepcí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stejně jako na proces pořizování územně plánovací dokumentace se nevztahuje správní řád.

Vzhledem k poměrně zdlouhavému schvalovacímu procesu územního plánu celé obce či města, je často v rámci potřeby změnit funkční využití konkrétní plochy vedeno řízení o změně územního plánu. Procesní kroky jsou sice zcela totožné – dané stavebním zákonem, avšak vzhledem ke konkrétnější podobě a menšímu rozsahu dokumentace příslušné změny územního plánu je toto řízení u podnikatelských záměrů časté.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.