Finanční analýza podniku v praxi

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětná vazba všech vašich aktivit – odhalí, kam se podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se vám podařilo naplnit a ve kterých naopak pokulháváte. Následující článek je shrnutím základních principů finanční analýzy, najdete zde také návod, jak finanční analýzu vypracovat.

 

Finanční analýza podniku

Proč je finanční analýza užitečná

Úkolem finanční analýzy je zjistit, které činitele a s jakou intenzitou přispěly k aktuální finanční situaci vašeho podniku.

Finanční analýza představuje základní zdroj informací, díky kterým můžete posoudit stav finančního zdraví podniku (tzn. hospodářské výsledky) a vytváří nezbytný předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku.

Pokud budete pravidelně zkoumat finanční kondici podniku, přispěje to

  • ke kontrole a hodnocení předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku,
  • k posouzení výchozí finanční situace podniku a nalezení odpovědí, proč je finanční situace vašeho podniku taková, jaká je,
  • k odhalení možných následků vlastních finančních rozhodnutí,
  • k identifikaci slabých míst a problémových oblastí ještě dříve, než se vymknou z kontroly,
  • k porovnání reálných výsledků hospodaření s plánovanými,
  • k získání podkladů pro zlepšování finančního řízení podniku,
  • k náhledu na váš podnik z pohledu nezainteresovaného člověka zvenčí.

Využití výsledků finanční analýzy

Výsledky finanční analýzy poskytují informace nejen samotnému podnikateli pro finanční řízení podniku, ale také třetím subjektům, jimiž mohou být například investoři, věřitelé, státní orgány a další. Ukazatelé finanční analýzy jsou základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky, od výsledku hodnocení se taktéž odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.

Jak postupovat při finanční analýze

Finanční analýza se sestává z logických kroků, které na sebe navzájem navazují. V první řadě je třeba vybrat vhodné ukazatele a způsob jejich vyčíslení. Není třeba se bát, že byste ji vypracovat nezvládli, analýza totiž pracuje především s účetními výkazy, které jsou běžnou součástí výkaznictví každého podniku.

Dalším krokem by mělo být porovnání získaných dat s konkurencí v daném odvětví (je podnik podprůměrný, průměrný nebo nadprůměrný vzhledem k hlavním konkurentům?), porovnání dat s historickými výsledky podniku, porovnání s plánem a porovnání mezi jednotlivými odděleními podniku (pakliže jde o větší podnik).

Dále byste měli odhalit vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli finanční výkonnosti podniku a v případě potřeby najít příčiny špatného stavu podniku. Na to pak musí přirozeně navázat návrh a realizace opatření na změnu nedostačujícího stavu.

Finanční analýza by měla být ideálně zakončená vyhodnocením výsledků přijatých opatření v rámci finančního řízení firmy.

 

Poměrové ukazatele – metoda finanční analýzy pro podnikatele

Základním metodickým nástrojem pro finanční analýzu jsou tzv. poměrové ukazatele. Jde o formu číselného vztahu mezi jednotlivými ukazateli. Poměrové finanční ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek), mezi kterými existuje určitá souvztažnost.

Poměrová analýza vychází z dvou účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V praxi se nejčastěji používá 5 skupin poměrových ukazatelů – ukazatelé rentability (výnosnosti), likvidity, aktivity (řízení aktiv) a zadluženosti (struktury zdrojů).

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.