Finanční analýza podniku v praxi

Finanční analýza zkoumá finanční zdraví podniku a je neodmyslitelnou součástí systematického řízení podniku po stránce financí. Finanční analýza je zpětná vazba všech vašich aktivit – odhalí, kam se podnik v jednotlivých oblastech finančního řízení dostal, jaké finanční cíle se vám podařilo naplnit a ve kterých naopak pokulháváte. Následující článek je shrnutím základních principů finanční analýzy, najdete zde také návod, jak finanční analýzu vypracovat.

 

Ukazatelé rentability

Ukazatelé rentability přináší informace o efektivitě vašeho podnikání – hodnotí ziskovost podniku. Čím vyšší hodnoty dosáhnou, tím lépe. Dokáží také říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem. Prozradí, jak úspěšně jste zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Z matematického hlediska poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů, které byly použity k jeho dosažení. Tyto ukazatele měří celkovou efektivitu řízení firmy a patří k nejdůležitějším ukazatelům.

Příklady výpočtu ukazatelů rentability

Všechny ukazatele se počítají v procentuálních hodnotách, proto je třeba podíly jednotlivých údajů nakonec vynásobit hodnotou 100.

Rentabilita vlastního kapitálu

zisk (nebo ztráta)/ vlastní kapitál

Rentabilita aktiv

zisk (nebo ztráta) / celková aktiva

Rentabilita dlouhodobého kapitálu

zisk (nebo ztráta) / (dlouhodobé závazky + vlastní kapitál)

Rentabilita tržeb

zisk (nebo ztráta) / tržby

Rentabilita nákladů

zisk (nebo ztráta) / celkové náklady

Ukazatelé likvidity

Ukazatelé likvidity poukazují na to, jak rychle jste schopni splácet své krátkodobé závazky. Porovnávají se závazky vůči disponibilním prostředkům.

Příklady výpočtu ukazatelů likvidity

Ukazatelé likvidity se vyjadřují v číselných jednotkách.

Běžná likvidita

oběžná aktiva (peníze v pokladn a na bankovním účtu) / krátkodobé závazky

doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5

Pohotová likvidita

(oběžná aktiva - zásoby) / krátkodobé závazky

doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2

Okamžitá likvidita

finanční majetek / krátkodobé závazky

doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 - 0,5

Ukazatelé aktivity

Ukazatelé aktivity poskytují informace o tom, jak efektivně hospodaříte se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami atd.), tedy respektive, jak dlouho v nich máte vázány finanční prostředky. Sleduje se jak obrat (kolikrát za rok se zásoby otočí), tak doba obratu (jak dlouho držíte peníze v podobě zásob), kdy obrat by měl být co nejvyšší a doba obratu naopak co nejnižší.

Příklady výpočtu ukazatelů aktivity

Obrat se vyjadřuje v jednotkách (obrátkách za rok), doba obratu ve dnech.

Obrat aktiv

tržby / celková aktiva

Obrat zásob

tržby / zásoby

Obrat pohledávek

tržby / pohledávky

Doba obratu závazků

závazky / průměrné denní tržby

Doba obratu zásob

zásoby / průměrné denní tržby

Doba obratu pohledávek

pohledávky / průměrné denní tržby

Ukazatelé zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti hodnotí úvěrové zatížení podniku, tzn. že udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy. Úvěrové zatížení je určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Příklady výpočtu ukazatelů zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti se s výjimkou úrokového rozpětí vyjadřují v procentech.

Úrokové krytí

(zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky

Míra zadluženosti

cizí zdroje / vlastní kapitál

Míra celkové zadluženosti

cizí zdroje / celková aktiva

Pro výpočet poměrových ukazatelů existují na internetu také on-line kalkulačky, do kterých jen dosadíte vaše data.

Výsledky finančí analýzy pomocí poměrových ukazatelů

Výsledky dosažené využitím metody poměrových ukazatelů nelze přijímat bez výhrad, odrážejí totiž pouze údaje skryté v účetních výkazech. Lze je chápat jako obraz finanční situace podniku – ne dokonalý, ale přesto o něčem vypovídající. Dají se označit jako určité síto, které zachytí ty aspekty finančního řízení, které si vyžadují hlubší analýzu.

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.