Kdo je povinen uzavřít pojistnou smlouvu

Povinné ručení, obecně zažité označení pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, musí mít sjednané každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka nebo technický průkaz, anebo je používáno na veřejných komunikacích.

 

Kdo musí mít uzavřeno povinné ručení

Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Kdo nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu

 • řidič vozidla ze zahraničí, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
 • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
 • bezpečnostní informační služba pro její vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.

Co se stane, když povinné ručení není uzavřeno

Při nedodržení povinnosti uzavřít povinné ručení hrozí ze zákona č.168/1999 sankce až do výše 40 000 Kč.

Pojistná smlouva povinného ručení

Pojištění odpovědnosti, tedy povinné ručení, vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jestliže návrh na její uzavření neodporuje tomuto zákonu, zákonu upravujícímu pojistnou smlouvu nebo pojistným podmínkám pojistitele.

V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na náhradu škody z pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla.

Povinné ručení nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění odpovědnosti, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. V době přerušení pojištění odpovědnosti není plněna povinnost pojištění odpovědnosti.

Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu.

Náležitosti pojistné smlouvy povinného ručení

 • určení pojistitele a pojistníka,
 • údaje o vozidle,
 • doba trvání pojištění,
 • limit pojistného plnění,
 • výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení,
 • forma a místo oznámení škodné události.

Jestliže v době uzavření pojistné smlouvy povinného ručení nejsou známy některé údaje o vozidle, které však neznemožňují jeho identifikaci, sdělí je pojistník pojistiteli ve lhůtě, kterou pojistitel určí. Nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy. 

Změny údajů o vozidle nebo majiteli vozidla u povinného ručení

Změnu údajů týkajících se pojistníka a pojištěného vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

 

Podmínky povinného ručení

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnými podmínkami se dle zákona o pojišťovnictví rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

Pojistné podmínky u povinného ručení obsahují zejména:

 • vymezení podmínek vzniku,
 • trvání a zániku pojištění,
 • vymezení pojistné události,
 • stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění),
 • způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

Pojistník musí být s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy o povinném ručení, s výjimkou uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky měnit.

Zdroj: PFP s.r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
DALIBOR888 Myslím si, že poviiné ručení si musí u vozu sjednávat úplně každý. Já jsem si před nedávnem kupoval nový automobil a první věc, kterou jsem potom udělal bylo právě sjednání povinného ručení přes https://www.top-pojisteni.cz/povinne-ruceni Nerad bych kvuli nezaplacené pojistce měl nějaké problémy.
19.12.2019 23:50 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.