Odborník radí na téma: Povinné ručení automobilů

O problematice povinného ručení jsme si povídali s Terezou Churavou ze společnosti PFP. Prozradila nám všechny podstatné informace, které byste o povinném ručení vašeho osobního nebo firemního vozu měli vědět, a přidala i pár tipů – třeba jak jednoduše sjednat povinné ručení na internetu.

Povinné ručení

Tereza Churavá je odpovědnou osobou za pojišťovací činnost a jednatelkou společnosti PFP s.r.o. Společnost PFP s.r.o. se specializuje na sjednávání pojištění vozidel. Společnost poskytuje informace o povinném ručení i havarijním pojištění, je možné zde provést uzavření, změnu i zánik smlouvy. Prostřednictvím jejich internetových stránek můžete také získat informace o povinném ručení či sjednat on-line povinné ručení s některou z pojišťoven působících na českém trhu.

Je povinné ručení opravdu povinné pro všechny? Existují nějaké výjimky?

Povinné ručenímusí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích.

Více o povinnosti užavřít pojistnou smlouvu se dočtete v článku Kdo je povinnen uzavřít pojistnou smlouvu.

Existuje nějaká lhůta, do kdy musím povinné ručení u automobilu sjednat?

Ano, lhůta činí 14 dnů. Pokud zákonné pojištění vozidla zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence.

Nelze-li splnit povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, je vlastník vozidla povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Povinnost odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence je splněna i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

Co když povinné ručení neuzavřu, jaké jsou sankce?

  • Je-li vozidlo provozováno bez sjednaného povinného ručení (tato povinnost musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci) lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč.
  • Neodevzdá-li vlastník vozidla státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla lze uložit pokutu od 2 500 Kč do 20 000 Kč.
  • Není-li řidičem při silniční kontrole předložena zelená karta (podepsaná pojistníkem) lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

Dalším výrazným postihem pro neplatiče povinného ručení je zavedení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Jedná se o tzv. sankční pojistné.

Sankční pojistné stanoveno podle počtu dnů, během nichž bylo vozidlo provozováno bez povinného ručení. Sazbu příspěvku stanovuje zákon podle kategorie vozidla od 20 Kč do 300 Kč za den.

V případě pojistné události bude ještě po nepojištěném škůdci vymáhána Českou kanceláři pojistitelů částka, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP.

Je rozdíl v povinném ručení pro firemní vůz nebo pro osobní užívání?

Je-li vozidlo používáno pro běžný provoz, tak zásadnírozdíl v ceně povinného ručenínení, je-li však vozidlo používáno jako taxi nebo na půjčování apod., tak je stanovená cena povinného ručení zvýšena o 50 – 100%.

Za jaké druhy vozidel musím platit povinné ručení?

Povinné ručení musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích, ať už je to osobní automobil, přívěsný vozík, moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, samozřejmě i autobus, nákladní automobil, tahač, různé speciální automobily, pracovní stroje atd.

Je rozdíl v ceně povinného ručení u různých automobilů? Z čeho se cena určuje?

Hlavním kritériem pro stanovení ceny povinného ručení u všech pojišťoven je druh vozidla (osobní vozidlo, nákladní vozidlo apod.), objem motoru a  určení, k jakému účelu je vozidlo používáno (běžný provoz, taxislužba apod.).

Další informace o kritériích pro stanovení ceny povinného ručení se dozvíte v článku Jak vybrat povinné ručení.

Je povinné ručení uznatelný náklad do účetnictví?

Ano v případě, že je vozidlo vloženo do majetku firmy.

Co vše v sobě povinné ručení obsahuje? Co vše je pak z něj hrazeno?

Tak předně je třeba si uvědomit, že se jedná o pojištění, které se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod.

Výše náhrady škody je omezena maximální výší limitu pojistného plnění podle pojistné smlouvy. Zákonem jsou však pro pojišťovny stanoveny minimálními limity.

Při škodě na zdraví a životě je minimální limit pojistného plnění 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Při věcné škodě je to 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. Převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

Pojišťovny však nabízejí možnost sjednat s mírným navýšením ceny povinné ručení s vyššími limity, až do 100 mil. Kč.

Je také třeba připomenout, že jsou případy, kdy má pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že pojištěný např.

  • způsobil škodu úmyslně,
  • způsobil škodu vozidlem, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena,
  • způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně,
  • bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo,
  • nenahlásil pojišťovně škodní událost, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 tis. Kč atd. – vše je přesně definováno zákonem 168/1999 Sb. v §10.

Diskuze k článku

Přidat komentář
xaVY Povinné ručení mám samozřejmě sjednané už dávno, přes https://www.top-pojisteni.cz/havarijni-pojisteni jsem však před pár dny přidal i havarijní pojištění, protože jsem usoudil, že se mi opravdu může dost hodit. Jsem totiž obchodní zástupce a tak za měsíc najedu klidně i 5000 kilometrů, tím se samozřejmě riziko nehody značně zvyšuje, takže je skvělé být pojištěn.
23.10.2019 23:08 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.