Slovníček pojmů z oblasti povinného ručení

V oblasti povinného ručení se používá mnoho pojmů a ne všechny jsou zcela jasné a běžně známé. Proto jsme se rozhodli seznámit vás s těmi pojmy, se kterými se můžete během sjednávání a v průběhu povinného ručení setkat.

 

Slovníček pojmů z oblasti povinného ručení

A

B

C

D

E

F

H

I

K

L

M

N

O

P

S

U

V

Z


A

Asistenční služba

Poskytnutí pomoci v případě, že vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (i v zahraničí). Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny.

Zpět na začátek

B

Bezeškodní průběh

Časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (majitel vozidla) zavinil.

Bezpečnostní přirážka

Část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše.

Bonus

Sleva z pojistného poskytovaná za určité období bezeškodního průběhu.

Zpět na začátek

C

Cizozemské vozidlo

Označuje vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které sice není vybaveno cizí státní poznávací značkou, ale je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky.

Časová cena

Cena, kterou měla věc (vozidlo) bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, anebo naopak ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Zpět na začátek

D

Doklad o pojištění

Písemné potvrzení o uzavření povinného pojištění vozidla, které je pojišťovna povinná vydat pojistníkovi po uzavření pojistné smlouvy.

Doložka (klauzule)

Omezení, doplnění, podmínka, výhrada k pojistné smlouvě.

Zpět na začátek

E

Excedent

Část škody, kterou pojišťovna postupuje jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.

Zpět na začátek

F

Frekvence placení pojistného

Dohodnutá četnost plateb pojistného (roční, pololetní, apod.).

Zpět na začátek

H

Havarijní pojištění

Pojištění motorových vozidel proti škodám způsobenými pojištěnými riziky, mezi které patří například rizika živelní, odcizení, vandalismu nebo havárie. Z pojištění je obvykle vyloučeno funkční namáhání, přirozené opotřebení, nesprávná obsluha nebo údržba, řízení osobou bez řidičského oprávnění apod.

Zpět na začátek

I

Indexace

Každoroční zvyšování pojistné částky sjednaného pojištění. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem.

Zpět na začátek

K

Kancelář pojistitelů

Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti.

Krátkodobé pojištění 

Pojištění sjednané na dobu kratší než jeden rok.

Zpět na začátek

 

L

Likvidace pojistné události

Činnosti spojené s vyřizováním pojistné události. Počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí výplatou pojistného plnění.

Likvidátor

Kvalifikovaný pracovník, který provádí likvidaci pojistných událostí, tzn. že šetří a následně stanoví výši náhrady škod.

Zpět na začátek

M

Malus

Navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (majitel) vozidla, je opakem bonusu.

Zpět na začátek

N

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Následné pojistné

Druhá a každá další platba pojistného.

Nedbalost vědomá

Situace, kdy subjekt sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí.

Nedbalost nevědomá

Situace, kdy subjekt sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl.

Zpět na začátek

O

Odpovědnostní pojištění

Odpovědnostní pojištění kryje rizika související s tím, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností jinému subjektu škody na zdraví a na životě nebo finanční škody, za které poškozenému odpovídá. V současné době v našich podmínkách existují dva druhy zákonného odpovědnostního pojištění, a to zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (ve všeobecném podvědomí spíše známé pod pojmem povinné ručení).

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění. Není-li určena v pojistné smlouvě, stanovuje se podle § 817 Občanského zákoníku.

Orgán evidence

Správní orgán, který vede evidenci vozidel.

Zpět na začátek

P

Počátek pojištění

Den (a čas), kdy začíná pojištění platit. Tento údaj musí být uveden v pojistné smlouvě.

Pojistitel

Pojišťovna (subjekt, který provozuje pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí).

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné.

Pojištěný

Osoba, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.

Pojistka

Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnutá částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Platí se za dohodnuté pojistné období (běžné pojistné) nebo najednou za celé pojistné období (jednorázová platba).

Pojistná doba

časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem.

Pojistné období

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání. 

Pojistné plnění

Vyplacená náhrada škod.

Pojistné podmínky

Vymezení práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.

Poškozený

Osoba, které utrpěla škodu provozem vozidla (cizím zaviněním).

Povinné ručení

Obecně zažité označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Zpět na začátek

S

Samostatný likvidátor pojistných událostí

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

Smluvní ujednání

Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Spoluúčast

Označuje, jakou měrou se bude pojištěný podílet na škodě. Spoluúčast se při pojistné události následně odečítá od pojistného plnění.

Storno

Předčasné ukončení pojištění.

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodní průběh

Procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného.

Zpět na začátek

U

Účastníci pojištění

Lidé, kteří vystupují jako nositelé práv a povinností, které právní předpisy s těmito vztahy spojují. Patří sem pojistitel, pojistník či pojištěný, popřípadě další subjekty, které do těchto práv vstupují (oprávněný, obmyšlený, poškozený atd.).

Územní platnost

Území vymezené vyhláškou ministerstva financí a zelenou kartou, na kterém platí povinné pojištění z něhož je možné hradit škody způsobené třetím osobám.

Zpět na začátek

V

Vozidlo

Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus.

  • Silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo.
  • Zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R, kterými jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.
  • Tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu, nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky.
  • Cizozemským vozidlem vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky.

Všeobecné pojistné podmínky

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví paragraf 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Výluka z pojištění

Předem definovaná podmínka, za které pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění při vzniku škodné události. Výluky jsou nejčastěji definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách.

Výpověď

Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví všeobecné pojistné podmínky.

Zpět na začátek

Z

Zákonný zástupce

Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zánik, zrušení pojištění

Pojištění zaniká dohodou zúčastněných stran. Dohoda se uzavírá vždy písemně a obsahuje termín zániku pojištění a také způsob vzájemného vyrovnání závazků. Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Zelená karta

Mezinárodní osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem konkrétního vozidla.

Způsob placení pojistného

Forma provedení platby (bezhotovostní, poštovní poukázkou, apod.).

Zpět na začátek

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.