Odborník radí na téma: Franchising v právu ČR

Martin Varga se věnuje advokacii se specializací na korporátní právo, procesní právo a franchising od roku 2008. V oblasti franchisingu se také aktivně věnuje publikační a přednáškové činnosti. S námi si zasvěceně povídal na téma franchising v právním systému České republiky.

Franchising z hlediska práva

Martin Varga působí v advokátní kanceláři Hájek Zrzavecký, která se v roce 2008 jako jedna z mála advokátních kanceláří stala členem České asociace franchisingu. Advokátní kancelář Hájek Zrzavecký poskytuje v České republice komplexní právní servis v oblasti franchisingového práva a v souvisejících právních odvětvích. Ve spolupráci s advokátní kanceláří Illeš & Šimčák zajišťuje poskytování právních služeb i na Slovensku.

 

Lze konstatovat, že i přes absenci úpravy franchisingu v českém právním řádu je současné právní prostředí pro tuto formu podnikání příznivé. Relevantní právní předpisy jsou již plně kompatibilní s právem EU.

Jak je na tom Česká republika s právní úpravou franchisingu?

Franchisingová, resp. master-franchisingová smlouva je z pohledu českého právního řádu tzv. inominátním kontraktem, tedy nepojmenovanou smlouvou. Zjednodušeně řečeno, zákon nepředepisuje podstatné náležitosti, které franchisingová smlouva musí obsahovat. Rovněž ve většině zahraničních právních úprav je tato smlouva inominátní (výjimkou jsou některé mimoevropské státy, např. USA, Kanada nebo Brazílie, které mají speciální zákony o franchisingu). Svým charakterem je franchisingová smlouva smíšeným kontraktem, ve kterém lze najít prvky kupní smlouvy, nájemní, resp. podnájemní smlouvy, licenční smlouvy, komisionářské smlouvy i jiných. Domnívám se, že absence specifické právní úpravy franchisingové smlouvy v českém obchodním právu není překážkou rozvoje franchisingového podnikání v České republice.

V jakých právních předpisech najdeme potřebné informace?

Obecně se na vztahy ve franchisingu uplatní obchodní zákoník, neboť se jedná o vztahy mezi podnikateli vznikající při podnikatelské činnosti. Pro franchisingovou smlouvu jakožto smíšený kontrakt jsou relevantní zejména ustanovení o kupní smlouvě, mandátní resp. komisionářské smlouvě či smlouvě licenční, která má svým charakterem k franchisingové smlouvě nejblíže. Dále se na franchisingovou smlouvu aplikují relevantní ustanovení obchodního zákoníku, např. ohledně odpovědnosti za škodu, smluvních pokut (kde se subsidiárně použije občanský zákoník), mlčenlivosti o důvěrných informacích apod. Obsahuje-li franchisingová smlouva ustanovení o nájmu či podnájmu nebytových prostor, řídí se taková ustanovení zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Na franchisingové podnikání se vztahují i příslušné předpisy pracovněprávní, daňové či předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

Co je to etický kodex franchisingu? Měl by ho franchisant znát?

Etický kodex franchisingu je základní dokument, který vydávají národní franchisingové asociace. Na evropské úrovni existuje Evropský kodex etiky franchisingu, který obsahuje obecné vymezení pojmů, cílů a zásad franchisingu, účastníků franchisingových konceptů, obecné náležitosti franchisingových smluv, ale například i etická pravidla pro inzerci a nábor franchisantů.

Z právního hlediska nepředstavuje Evropský kodex (ale ani národní kodexy) právně závazný dokument a respektování jeho ustanovení tak není soudně vynutitelné. Přesto tvoří bazální rámec fungování franchisingového podnikání a národní franchisingové asociace se snaží docílit, aby jej členové asociace dodržovali. Z tohoto důvodu se domnívám, že je z pohledu začínajícího franchisanta vhodné se s obsahem etického kodexu pečlivě seznámit. 

Mám při jednání s franchisorem uzavřít dohodu o ochraně důvěrných informací?

Dohoda o ochraně důvěrných informací je ve franchisingových vztazích běžnou praxí.  Je možno ji uzavřít přímo v rámci franchisingové smlouvy nebo zvlášť jako samostatnou smlouvu. V každém případě je třeba co nejpřesněji specifikovat, co je předmětem této dohody – tedy, které informace strany považují za důvěrné, v čem bude spatřováno porušení této dohody a jaké hrozí za takové porušení sankce. V úvahu přichází několik alternativ sankčního postihu, typicky pak smluvní pokuta či možnost odstoupit od smlouvy. Je samozřejmě možné uplatnit i obecný nárok na náhradu škody. V praxi se často před uzavřením samotné franchisingové smlouvy uzavírá smlouva o budoucí franchisingové smlouvě. Pro smluvní čistotu franchisingového vztahu lze doporučit uzavření dohody o ochraně důvěrných informací již během jednání o uzavření budoucí franchisingové smlouvy, protože již v této fázi franchisor z části odkrývá své know-how. 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.