Slovníček pojmů z oblasti podnikání

V podnikání se setkáte se spoustou pojmů, které vám mohou být v počátku cizí. V následujícím slovníčku jsme dali dohromady základní pojmy, které byste při vstupu do podnikání měli znát.

Nabídka

Nabídka (značka S z anglického "supply") je množství zboží, které dodají výrobci na trh za určitou cenu.

Nominální hodnota

Nominální hodnota je jmenovitá hodnota, hodnota udaná (na cenném papíru, pohledávce, bankovce, atp.)

Notářský zápis

Obchodní zákoník vyžaduje formu notářského zápisu např. pro zakladatelskou listinu o zřízení obchodní společnosti založené jedním zakladatelem. Forma notářského zápisu je zde vyžadována i pro některé případy osvědčování právně významných skutečností. Notářský zápis musí vyhovovat určitým náležitostem stanoveným notářským řádem. Za tohoto předpokladu má pak notářský zápis charakter veřejné listiny ve smyslu § 134 o. s. ř.

 

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospešná společnost (o.p.s.) je právnickou osobou, která:

  • je založena podle zákona o obecně prospěšných společnostech,
  • poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a,
  • její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanaců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

Obchodní rejstřík (OR)

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede jej příslušný rejstříkový soud.

Více o Obchodním rejstříku.

Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

Více o obchodních společnostech.

Podnikatel

Podnikatel (pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání) malý a střední podnikatel, pokud:

  • zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,
  • jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180.000.000 Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250.000.000 Kč, vede-li účetnictví; vede-li pouze zjednodušenou daňovou evidenci, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku, a
  • je nezávislý (žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nejsou malým a středním podnikatelem, nemají alespoň 25 % podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho hlasovacích právech).

Podnikání

Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku.
Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho prostředí a historii, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Více o podnikatelském plánu.

Pohledávka

Pohledávka je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem)

Více o problematice pohledávek.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

Praktické návody se vším všudy

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.