Textilní výrobky – uvádění na trh dle platné legislativy

Přemýšlíte o prodeji textilních výrobků na našem trhu? Přečtěte si o povinnostech, kterým vám platný zákon o ochraně spotřebitele předepisuje dostát.

 

Prodej textilních výrobků

Obecně se prodej textilních výrobků řídí dle zákona o ochraně spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění. Zde § 9, 10 a 11 stanoví povinnosti, které se týkají informací pro spotřebitele. Jedná se o informace o vlastnostech výrobku, rizicích výrobku, složení materiálu aj. Tyto povinnosti je nutno vyřešit např. přiložením návodu (např.na praní), apod. Při prodeji v ČR musí být vše uvedeno v českém jazyce. 

 

Označování textilních výrobků

Textilie dále musí splňovat označování textilních výrobků, které stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., včetně pozdějších předpisů, která upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES z 1996-12-16, o názvech textilií. Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu je uveden v příloze č.3 tohoto zákona.

Konkrétní značení výrobků a další specifické náležitosti podléhají Českým státním normám (ČSN) a jsou konkretizovány v technických normách, které vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) . Na internetových stránkách úřadu se lze snadno zorientovat v normách, které jsou ke konkrétní podnikatelské aktivitě potřebné. Naleznete zde i program s kompletním seznamem ČSN s vyhledávačem. Textilní suroviny a výrobky mají třídu 80. Konkrétně je např. norma pro značení textilií a textilních výrobků označena jako ČSN 80 3010. Ke znění norem se však dostanete pouze komerčním způsobem buď online na uvedených stránkách, nebo nákupem norem v tištěné formě (specializované prodejny nebo e-shopy).

Textilní výrobky pro zdravotnictví (odívání) podléhají zvláštní certifikaci.

Certifikace textilních výrobků

Postup, kterým třetí strana poskytuje písemné ujištění, že výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě se specifikovanými požadavky. Certifikace je proces, při kterém jsou na základě požadavku výrobce (dovozce, distributora) prověřovány výrobky z hlediska užitných, hygienických či kvalitativních vlastností. Formou certifikace je prověřována shoda výrobků s požadavky norem či jiných technických předpisů. Certifikaci provádí nezávislé subjekty, tzv. třetí strana. Jedná se o akreditované certifikační orgány a zkušební laboratoře.

Nepovinná certifikace

Plnění požadavků norem zde není legislativně vyžadováno. Jedná se o dobrovolnou komerční záležitost, kdy výrobce veřejně prezentuje kvalitu svých výrobků. I tyto výrobky musí však splňovat zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků — musí být tedy s ohledem na jejich funkci a způsob použití bezpečné.

Prohlášení o shodě

Výrobce může v případě, že výrobek nepodléhá povinné certifikaci vydat na svůj výrobek sám, bez účasti autorizované (notifikované) osoby, prohlášení o shodě. Je to dokument, v němž výrobce (dovozce, zplnomocněný zástupce) prohlašuje shodu výrobků uváděných na trh s požadavky relevantních technických předpisů, norem a nařízení vlády.

Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem spotřebitele, upravuje zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.