Úskalí ochrany spotřebitele z pohledu podnikatele

V případě, že je předmětem vašeho podnikání prodej výrobků či služeb, zpozorněte. Jistě se během své obchodní činnosti setkáváte se situacemi, na které se váže některé z zákonných ustanovení, které upravují práva spotřebitele. Měli byste je mít pečlivě nastudované. Proto vám přinášíme jejich stručný souhrn.

 

Ochrana spotřebitele

Právní úprava ochrany spotřebitele v ČR v současné době v zásadě vychází z práva EU. Mezi základní pilíře patří legislativa týkající se bezpečnosti výrobků, záruky na zboží zakoupené v obchodě, podávání řádných informací spotřebitelům. Nelze také opominout předpisy upravující nepřiměřené smluvní podmínky, smlouvy uzavírané dálkovými prostředky a mimo stálou provozovnu. Velké aktuálnosti v současnosti nabývá úprava spotřebitelských úvěrů a finančních služeb obecně. Spotřebitel je chráněn zákonem také v oblasti telekomunikací, prodeje potravin apod.

Bezpečnost výrobku

V souladu s evropskou legislativou je tato oblast upravena především zákonem č. 22/1997 Sb. otechnických požadavcích na výrobky a dále zákonem 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Výše uvedené předpisy mají zajistit, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné.

Za stejným účelem je také ČR zapojena do systému RAPEX, výstražného systému o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků na jednotném unijním trhu. Tento systém slouží pro dozorové orgány (v rámci ČR je tímto dozorovým orgánem Česká obchodní inspekce), které na základě provedených oznámení provádějí kontroly na trhu a přijímají opatření (např. stažení nebezpečného výrobku apod.).

Záruka na zboží

Zakoupí-li spotřebitel zboží v obchodě, tzn. od podnikatele, pro kterého je prodej zboží předmětem podnikání, jsou jeho práva chráněna především Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.). Z tohoto předpisu vyplývá, že není-li uvedeno jinak, je záruční doba na zakoupené zboží 24 měsíců.

Zákon upravuje i nároky, které může spotřebitel uplatnit, pokud se na zboží objeví vada. Patří mezi ně např. bezplatné odstranění vady či možnost odstoupení od smlouvy v případě výskytu neodstranitelné vady. Zároveň se na základě Občanského zákoníku může spotřebitel bránit tehdy, jestliže zboží neodpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě či deklarovaným prodávajícím, tedy pokud je zboží v tzv. rozporu s kupní smlouvou.

 

Po uplynutí zákonné záruční doby nemá navzdory obecnému přesvědčení spotřebitel vůči prodávajícímu žádná práva. Zákon nepočítá ani s povinností výrobce dodávat na trh po určitou dobu náhradní díly. Podobné nároky spotřebitele může proto podnikatel směle odmítnout.

Informovanost spotřebitele

Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) je prodávající povinen řádně spotřebitele informovat např. o vlastnostech prodávaného zboží, úrovni nákupních podmínek, případných rizicích plynoucích z užívání věci apod. Prodávající nesmí spotřebitele v žádném ohledu klamat.

Nově zapovídá zákon o ochraně spotřebitele nekalé a klamavé obchodní praktiky.Zvláštní důraz je přitom kladen na údaj týkající se ceny výrobku. Cena musí být uvedena jednoznačně a nesmí zejména vzbuzovat dojem, že je nižší, než ve skutečnosti je. Nepřípustné je proto např. uvedení ceny bez DPH.

Nepřiměřené smluvní podmínky

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) zakazuje smluvní ujednání, která znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Na základě tohoto ustanovení jsou nepřípustná např. ujednání, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele, dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí apod.

Výše zmíněná právní úprava má zabránit zneužívání silnějšího postavení ze strany podnikatele a zajistit rovnováhu v právech a povinnostech mezi spotřebitelem a podnikatelem. Není-li to v rozporu s výše uvedenými zásadami, může podnikatel se spotřebitelem sjednat i podmínky výslovně v zákoně neuvedené.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.