Odborný rozvoj zaměstnanců

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce pečovat o odborný rozvoj zaměstnanců. Netušíte, co si pod tímto pojmem představit? Odborný rozvoj zaměstnanců představuje zejména tyto čtyři oblasti: zaškolení a zaučení, odborná praxe absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvýšení kvalifikace či kvalifikační dohoda.

 

Odborný rozvoj zaměstnanců

Zaškolení a zaučení zaměstnanců

Pokud přijímáte zaměstnance, který nemá pro vaši pracovní pozici příslušnou kvalifikaci, máte ze zákona povinnost nového zaměstnance zaškolit nebo zaučit. Zaškolení či zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Povinnost zaškolit či zaučit zaměstnance má zaměstnavatel také v případě, kdy zaměstnanec přechází na nové pracoviště nebo na nový druh práce, z důvodů, které vznikly na straně zaměstnavatele v případě nezbytně nutných.

Odborná praxe absolventů škol

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatelé zabezpečují absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol i vysokých škol přiměřenou odbornou praxi. Tato odborná praxe, má pomoci absolventům získat praktické zkušenosti a dovednosti potřebné k výkonu práce.

Odborná praxe se považuje za výkon práce a proto za ni přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Za absolventa se považuje zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci. Celková doba odborné praxe nesmí přesáhnout 2 roky, přičemž se zde nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.

Prohlubování kvalifikace

Pod pojmem prohlubování kvalifikace se myslí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. Za prohlubování kvalifikace považuje zákoník práce také její udržování a obnovování.

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svou kvalifikaci. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu. Účast na školení či jiných formách přípravy za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

Náklady, které byly vynaloženy na prohlubování kvalifikace, hradí zaměstnavatel. Pokud se jedná o finančně náročnější vzdělávání, může se na nákladech podílet i zaměstnanec.

 

Zvýšení kvalifikace

Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její získání či rozšíření. Pod pojem zvyšování kvalifikace můžeme zahrnout studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Pokud se tedy dohodnete se zaměstnancem, že bude studovat např. vysokou školu, a doplní si vzdělání, počítejte, že mu přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v těchto případech:

  • v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
  • 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou (nebo vyšší odbornou školou),
  • 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní zkoušky (závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky popř. absolutoria),
  • 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu závěrečné písemné práce (absolventské, bakalářské, diplomové, rigorózní či disertační práce),
  • 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky,
  • k účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

Za pracovní volno poskytnuté zaměstnanci k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Předchozí body jsou stanoveny zákoníkem práce a jsou platné, pokud nejste se zaměstnancem dohodnuti jinak.

Každý zaměstnavatel by měl sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance. Pokud dojde k následujícím dvěma případům, může poskytování pracovních úlev zastavit:

  • pokud se stal zaměstnanec dlouhodobě nepřizpůsobivým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci,
  • pokud zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti zvyšování kvalifikace.

Kvalifikační dohoda

Kvalifikační dohoda je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace. Její součástí je především závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let. Pokud zaměstnanec závazek nedodrží, musí zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace. Podrobné informace o kvalifikační dohodě naleznete v zákoníku práce v § 234 a v § 235.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.