Exekuční zápis – dohoda mezi dlužníkem a věřitelem

Exekutorský zápis je písemná dohoda sepsaná mezi dlužníkem a věřitelem předepsaným způsobem za účasti exekutora, ve které se dlužník zaváže, jak a kdy uhradí svůj dluh. Je další z forem uznání závazku dlužníkem. Pro bližší informace o exekučním zápise si přečtěte následující článek.
 

Exekuční (exekutorský) zápis

Exekutorský zápis je veřejnou listinou. Obsahuje dohodu, kterou se účastník (dlužník) zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka (věřitele), tj. zaplatit dluh a svolí, aby byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže včas a řádně nesplní svoji povinnost.

Exekutorský zápis může být sepsán pouze za účasti exekutora, který osvědčí stav věci.

 

Exekutorský zápis musí obsahovat

 • místo, den, měsíc a rok úkonu, 
 • jméno a příjmení exekutora a jeho sídlo, 
 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 
 • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, 
 • údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 
 • obsah úkonu, 
 • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen, 
 • podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 
 • otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis. 

Dohoda účastníků podle § 78 písm. a) musí také obsahovat 

 • označení osoby, která se zavázala ke splnění pohledávky nebo jiného nároku, (osoby povinné), 
 • označení osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok mají být splněny, (osoby oprávněné), 
 • skutečnosti, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá, 
 • předmět plnění, 
 • dobu plnění, 
 • prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti zápisu. 

V exekutorském zápisu může pokračovat exekutor, který ho sepsal nebo jiný exekutor se sídlem na území České republiky. Pokračování v exekutorském zápisu je součástí exekutorského zápisu.

Existence tohoto zápisu mu charakter exekučního titulu. Pro povinného (tj. dlužníka) neznamená samotná existence exekutorského zápisu žádné nebezpečí v případě, že splní svůj závazek v řádné výši a včas. Pokud to neudělá, má oprávněná osoba (tj. věřitel) možnost podat návrh na zahájení exekučního řízení. Po jeho podání to už jde velice rychle a exekutor navrhne způsob provedení exekuce. 

U peněžitých pohledávek lze pro provedení exekuce zvolit

 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů.
 • Přikázání pohledávky.
 • Prodej movitých věcí a nemovitostí.
 • Prodejem podniku (nelze u občanů).

Ani tehdy si ale nemůžete být jisti, že pohledávku získáte. Může se stát, že dlužník nebude mít žádný majetek, pohledávky ani příjmy. 

Výhody exekučního zápisu

Pokud dlužník neplní závazek obsažený v exekučním zápisu lze vést exekuci a není potřeba absolvovat soudní časově i finančně nákladné soudní řízení. Ušetříte za soudní poplatek i náklady právního zastoupení. Je to efektivní, rychlý a levný způsob jak uspokojit vaše práva.

Přesný obsah exekutorského zápisu je uveden v Zákoně č. 120/2001 Sb.

Jak postupovat

Jestliže se věřitel s dlužníkem dohodnou na zajištění pohledávky formou sepsání vykonatelného zápisu, je zapotřebí, aby společně vyhledali exekutora a o sepsání vykonatelného zápisu požádali. Znění dohody/zápisu nemusíte připravovat předem, to nechejte na exekutorovi.

Vysvětlete exekutorovi přesně ohledně jaké pohledávky má vykonatelný zápis sepsat (nejlépe předložením příslušné smlouvy). Exekutor je povinen účastníky poučit o významu a důsledku sepsání zápisu. 

Zdroj: FALCON Credit Management

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.