Pojišťovna nemusí mluvit pro vás cizí řečí

Vedle sektoru bankovních účtů a úvěrů existuje minimálně ještě jeden bankovní produkt, v jehož pojmech je třeba se orientovat. Je jím pojištění. Slovníček pojmů z oblasti pojištění vám objasní všechny známé i neznámé pojmy, se kterými se u pojištění můžete setkat.

Internetový slovníček pojmů z oblasti pojištění

A

B

C

D

E

H

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V


A

Akceptace

Přijmutí návrhu pojistné smlouvy.

Asistenční služba

Bývá součástí cestovního pojištění a většinou i povinného ručení. Zajistí veškeré služby a pomoc klientům v případě úrazu, okradení apod. Jedná se např. o služby právní, zabezpečení zdravotní péče, opravy poškozeného vozidla atd.

Zpět na začátek

 

B

Bolestné

Dávka, která se poskytuje v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady určuje lékař podle příslušné právní normy. Podobnou dávkou je tzv. náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se odškodňují trvalé následky zdravotního poškození z pojištění odpovědnosti.

Bonus

Jde o poskytnutí výhody pojištěnci, jež má nižší než obvyklé riziko splácení. Je to obvykle sleva z pojistného. Setkat se můžete např. s bonusem za bezeškodní průběh, což je sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody

Zpět na začátek

 

C

Časová hodnota

Je cena věci těsně před pojistnou událostí, tzn. částka odpovídající stupni opotřebení.

Zpět na začátek

 

D

Denní odškodné

Pojistné plnění za dobu léčení následků úrazu. Je obvyklou součástí úrazového pojištění.

Důchodové pojištění

Pojištění pro případ dožití s postupnou výplatou pojistné částky. V rámci důchodového pojištění se uskutečňuje výplata různých druhů důchodů (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vdovecký, důchod rodičů, důchod druha a družky, důchod sourozenců apod.). O tom, jaký důchod se v rámci důchodového pojištění uplatní, rozhoduje pojistník tím, že volí ve prospěch koho důchodové pojištění sjedná. Pouze v případě, že pojistník neurčuje ve prospěch koho se důchod bude vyplácet nebo jeho volbu nelze realizovat, určuje zákon pořadí osob majících nárok na pojistná plnění

Zpět na začátek

 

E

Excedent

Ta část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.

Zpět na začátek

H

Havarijní pojištění

Pojištění motorových vozidel jak pro případ škod, jejichž vznik a velikost řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných. Rozlišujeme mezi plným a omezeným havarijním pojištěním. V plném bývá kryto riziko živelní, odcizení, vandalismu a havárie. Z pojištění bývá vyloučeno funkční namáhání, přirozené opotřebení, nesprávná obsluha nebo údržba, řízení osobou bez řidičského oprávnění a podobně. V omezeném havarijním pojištění bývá pojištěno pouze živelní riziko a odcizení vozidla, přičemž bývá rozlišováno odcizení celého vozidla a jeho části či výbavy.

 

Zpět na začátek

 

I

Indexová doložka

Zapříčiňuje každoroční zvyšování pojistné částky a sjednaného pojistného. Aktualizace se provádí podle růstu indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem. Je prováděna k výročnímu dni počátku pojištění za předpokladu, že zveřejněný index vzrostl od uzavření pojistné smlouvy, případně od naposledy provedeného nového vyměření.

Investiční životní pojištění

Druh kapitálového životního pojištění, které dává možnost klientovi ovlivnit umístění jeho úspor (zpravidla mezi vklady, dluhopisy a akcie).

Zpět na začátek

 

K

Kapitálové životní pojištění

Jde o kombinaci pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě. V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

<h3">Karenční lhůta/doba <p">Sjednaná denní dávka je vyplácena od určitého dne pracovní neschopnosti, tj. po uplynutí karenční doby. Záleží na klientovi, jakou délku karenční doby si sjedná, resp. od kterého dne chce pobírat sjednanou denní dávku. Přitom platí, že čím kratší karenční doba, tím vyšší pojistné.

Zpět na začátek

 

L

Likvidace

Soubor činností spojených s vyřízením pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Likvidátor

Pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí, tedy určuje míru oprávněnosti nároku klienta, a na základě propočtu stanoví výši pojistného plnění.

Zpět na začátek

 

M

Malus

Je opakem bonusu, kdy dochází ke znevýhodnění pojištěného formou přirážky k pojistnému například za vyšší než průměrnou četnost pojistných událostí.

Zpět na začátek

 

N

Následné pojistné

<p">Druhá a každá další platba pojistného. <h3">Nová hodnota <p">Je to pořizovací cena nové věci.

Zpět na začátek

 

O

Odbytné

Částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti zrušení životního nebo důchodového pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odbytného pojištění zaniká.

Oprávněná/obmyšlená osoba

Té se používá převážně u životního nebo důchodového pojištění. Je to fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění např. v případě smrti pojištěného. Není-li tato osoba určena, nabývá tohoto práva zákonem určená osoba (dle § 817 Občanského zákoníku).

Zpět na začátek

 

P

Penzijní připojištění

Dobrovolné připojištění financované z příspěvků účastníků tohoto připojištění a případně i jejich zaměstnavatelů. Penzijní připojištění znamená vytváření úspor prostřednictvím penzijních fondů, ze kterých jsou vypláceny doplňkové penze (ke státnímu důchodu).

Podíl na zisku

Jedná se o částečnou kompenzaci inflace – je to podíl pojištěného na zisku z pojistných rezerv. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Pojistitel

Je to pojišťovna s platnou licencí od Ministerstva financí.

Pojistka

Pojistná smlouva v písemné formě.

Pojistná částka

Maximální limit plnění v případě pojistné události.

Pojistná doba

Doba, na kterou je pojištění sjednáno.

Pojistná událost

Je to skutečnost, se kterou je spojena povinnost plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné

Bývá placeno klientem pojišťovny v předem dohodnutých termínech (např. měsíčních). Je to částka za poskytnutí pojistné ochrany.

Pojistné krytí

Rozsah sjednaných rizik, která má pojistník zahrnuta ve své smlouvě. V podmínkách jsou detailně popsána pravidla a podmínky, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí.

Pojistné plnění

V případě pojistné události je to částka, která je vyplácena.

Pojistné podmínky

Vymezení rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt. Všeobecné pojistné podmínky se týkající všech nebo více druhů pojištění a zvláštní podmínky se vztahují jen na konkrétní druhy pojištění. Další podrobnosti jsou obsahem pojistné smlouvy, v níž mohou být i ujednání odchylná od standardních pojistných podmínek.

Pojistník (pojištěnec)

Je to klient pojišťovny, ten, který uzavřel pojistnou smlouvu.

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu třetím osobám. V případě takové události za něj pojišťovna tuto škodu hradí. Nejvýznamnějším pojištěním tohoto druhu je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel nazývané povinné ručení.

Pojištění majetku

Pojištění majetku zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku.

Pojištění pro případ dožití

Je druhem životního pojištění. Ve své základní a nejjednodušší podobě, kdy pojistník platí jednorázově nebo běžně pojistné a při dosažení sjednaného dne v pojistné smlouvě obdrží pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky, je obdobou spoření. I když mezi životním pojištěním a spořením jsou určité rozdíly (pojišťovna ručí za vklady pojistníků ne výškou skutečného vkladu, ale v závislosti na sjednané pojistné částce, přerušení placení běžného pojistného je spojeno s určitými sankcemi). V této základní podobě se pojištění pro případ dožití vyskytuje pouze sporadicky, častěji se využívá odvozených druhů, a to důchodové pojištění a tzv. věnové pojištění a sdružených druhů pojištění.

Pojištění pro případ smrti

Pojištění pro případ smrti se vyskytuje v podobě několika druhů pojištění. Jde o pohřební pojištění, tj. pojištění sjednané na pojistnou částku odpovídající výdajům spojených s pohřbem. Dále obecné pojištění pro případ smrti, které se sjednává na vyšší pojistné částky než pohřební pojištění. Toto pojištění plní jednak úlohu pohřebního pojištění a jednak nákladů spojených např. s placením dědické daně a výplaty ve prospěch pozůstalých. Může mít charakter trvalého nebo dočasného pojištění. Pojištění pro případ smrti je často využívané v souvislosti s úvěry na nemovitosti (kde sjednaná částka potom nahrazuje dluh pojištěného).

Pojištěný

Osoba většinou shodná s pojistníkem. Je to osoba, v jejíž prospěch byla uzavřena pojistka.

Pojišťovací agent

Zaměstnanec pojišťovny, s nímž klient uzavírá pojistnou smlouvu.

Pojišťovací makléř

Vyhledává vhodnou pojistku u jakékoliv pojišťovny, je to tzv. smluvní partner pojistníka.

Poškozený

Osoba, která utrpěla škodu.

Povinné ručení

Obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla.

Zpět na začátek

 

R

Regres

Jde o postih ze strany pojišťovny, kdy má pojišťovna právo na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Toto právo může uplatňovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu například následkem opilosti, atd.

Renta

Důchod z pojištění odpovědnosti za škody. Je to jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.

 

Rizikové životní pojištění

Forma životního pojištění bez pravidelného spoření. Představuje pouze ochranu před rizikem (většinou úmrtím).

Zpět na začátek

 

S

Spoluúčast

V pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se pak snižuje pojistné plnění.

Státní příspěvek k penzijnímu připojištění

Forma podpory pojištěnců penzijních fondů ze strany státu. Smyslem této podpory je stimulovat zájem občanů o tuto formu zabezpečení příjmů ve stáří. Maximálně stát přispívá 150 Kč měsíčně.

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Zpět na začátek

 

T

Termínované pojištění

Je pojištění s pevným termínem výplaty pojistné částky. Vyplacení pojistné částky tak nezáleží na životě pojištěného. Většinou je nabízeno ve formě studijního či věnového pojištění.

Zpět na začátek

 

U

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného.

Zpět na začátek

 

V

Věnové pojištění

Pojištění pro případ dožití, které se sjednává na dožití finančně závislé osoby (např. dítěte). Pojistné plnění se vyplácí při dožití pojištěné osoby sjednaného věku (plnoletosti, eventuálně ukončení školních studií, sňatek). Věnové pojištění se může vyskytovat v podobě tzv. pojištění mládeže, které obvykle kromě výplaty sjednané pojistné částky při dožití se dítěte sjednaného věku zahrnuje krytí řady rizik. Jde zejména o finanční zabezpečení dítěte v případě smrti jednoho nebo obou rodičů, zabezpečení v případě invalidity rodiče (rodičů), úrazové pojištění dítěte, invalidita dítěte.

Vinkulace pojištění

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění.

Všeobecné pojistné podmínky

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví § 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období, nejdříve však poté, kdy bylo zaplaceno pojistné alespoň za jeden rok.

Zpět na začátek

Diskuze k článku

Přidat komentář
Vlastimil Bůček Díky za tento přínosný slovník. Pokaždé když vcházím do pojišťovny nebo jiné instituce pokaždé na mě vytáhnou nějaké slovo, kterému vůbec nerozumím, ale abych nevypadal jako nevzdělaný, často přikyvuji. Nicméně kategorie článků - https://www.mojepenize.com/category/pojisteni/ mi dokázala hodně věcí objasnit. Zde máte definice, ale na tomto webu máte i přesné a reálné příklady. Rozhodně doporučuji se podívat a pročíst.
15.3.2020 19:59 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.