Kdo je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Následující článek pojednává o pojmu Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) z hlediska jejího legislativního výkladu. Zahrnuje informace o tom, jaké aktivity náleží pod samostatnou výdělečnou činnost a postihuje také problematiku podnikání jako hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost.

 

Osoba samostatně výdělečně činná

Za osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo
 • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze na ni rozdělovat příjmy a výdaje dosažené výkonem této činnosti a ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku. Za samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) vykonávanou na území České republiky se považuje i samostatná výdělečná činnost prováděná mimo území ČR, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů ČR.

Samostatná výdělečná činnost zahrnuje

  • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona (č. 252/1997 Sb., o zemědělství), 
  • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona (č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání), 
  • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost (dle obchodního zákoníku), 
  • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů. Za příjmy ze samostatné výdělečné činnosti těchto OSVČ, se nebudou však považovat příjmy za užití téhož díla, jde-li o druhou nebo další licenční smlouvu k dílům provedeným nebo vyhotoveným před 1. 1. 2009 nebo byla-li licenční smlouva uzavřena před 1. 1. 2009, to však neplatí, je-li předmětem druhé nebo další licenční smlouvy aktualizace díla. Za samostatnou výdělečnou činnost se od 1. 1. 2009 nepovažuje umělecká nebo jiná tvůrčí činnost, z níž příjmy jsou samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Jedná se o příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Tyto jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč. 
  • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Vždy se za výkon takovéto činnosti považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty (insolvenčního správce), včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce. 
 • výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku. Za samostatnou výdělečnou činnost se nepovažuje činnost mandatáře konaná na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud byla mandátní smlouva uzavřena před 1. 1. 2004. Pro všechny tyto činnosti je stanoveno, že se za samostatnou výdělečnou činnost považují jedině tehdy, jsou-li konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění a pro mandátní smlouvu, nebyla-li uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 
 • výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu. Za osoby vykonávající tuto činnost lze např. považovat např. sportovce, kteří svou činnost nekonají na základě živnostenského oprávnění. Za výkon samostatné výdělečné činnosti podle citovaného ustanovení se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.
Témata:
legislativa   osvč  

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.