Podnikatel a poplatky – koncesionářské poplatky, autorské poplatky

Poplatky za držení televizních či rozhlasových přijímačů, tzv. koncesionářské poplatky, a poplatky autorské podnikatelům často komplikující život. Kdy, komu a v jaké výši platit autorské a koncesionářské poplatky?

Koncesionářské poplatky a autorské odměny při podnikání

Vymezení pojmů koncesionářské poplatky a autorské poplatky OSA

Koncesionářské poplatky upravuje zákon č. 348/2005 Sb. o poplatcích za rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o poplatky za držení televizního a rozhlasového přijímače a jsou spolu s příjmy z reklamy jedním ze základních zdrojů pro financování veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize.

Naproti tomu autorské odměny náleží nositelům práv podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), tj. autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových či zvukově obrazových záznamů a vysílatelům.

Koncesionářské poplatky

Ze zákona č. 348/2005 Sb., o poplatcích za rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že poplatníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je odběratelem elektrické energie a pokud je držitelem televizního či rozhlasového přijímače. Poplatníkem nejste, odpovíte-li na písemnou výzvu ČT do 30 dnů formou čestného prohlášení, že nejste poplatníky (tj. nevlastníte či neužíváte televizní přijímač, jste osvobozeni např. ze zdravotních důvodů, apod.) nebo jste evidováni jako poplatníci na jiné adrese. Přičemž rozhlasový nebo televizní poplatek platí fyzická osoba pouze za jeden rozhlasový či televizní přijímač bez ohledu na to, kolik jich vlastní.

 

1Koncesionářské poplatky u podnikatele

Oproti tomu fyzická osoba, která je podnikatelem nebo právnická osoba, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním (tedy i v automobilu).

2Výše koncesionářských poplatků

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.

3Přihlášení ke koncesionářským poplatkům

Poplatník je povinen oznámit provozovateli vysílání ze zákona, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne, kdy se jím stal; tento den je poplatník povinen uvést v oznámení. Přihlásit se k placení poplatků můžete na každé poště, kde k tomu mají potřebné formuláře, pokud chcete platit prostřednictvím SIPO. Lze se přihlásit i přes internet na stránkách České televize nebo Českého rozhlasu, kde také najdete všechny vyžadované formuláře.

V oznámení je poplatník povinen uvést základní identifikační údaje o sobě – jméno, adresu, v případě podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby i identifikační číslo, sídlo firmy, právní formu a počet rozhlasových či televizních přijímačů, resp. provozoven – včetně všech jejich adres.

4Osvobození od koncesionářských poplatků

Od koncesionářských poplatků jsou osvobozeni:

  • cizinci, kteří požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
  • cizinci, kteří nemají na území ČR uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
  • držitelé licence opravňující k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání,
  • osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
  • školy zapsané ve školském rejstříku,
  • fyzická osoba, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
  • fyzická osoba, žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

5Postih za nepřihlášení ke koncesionářským poplatkům

Při nesplnění oznamovací povinnosti nebo uvedení nepravdivých údajů je poplatník povinen zaplatit Českému rozhlasu přirážku ve výši 5000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč – v případě podnikatelů za každý nepřihlášený TV přijímač. Takže se určitě vyplatí koncesionářské poplatky platit, ušetříte si tisíce.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.