Sdružení podnikatelů – společné podnikání fyzických osob (vzor)

Jste-li fyzická osoba a chcete spolupracovat s jinou fyzickou osobou jako rovnocenní partneři, může být pro vás východiskem založení sdružení podnikatelů. Přečtěte si, jak sdružení založit či jaké náležitosti by měla mít smlouva o sdružení (vzor).

Sdružení podnikatelů z pohledu DPH a účetnictví

Pokud je už některý z účastníků sdružení plátcem DPH, mají ostatní účastníci povinnost se také zaregistrovat jako plátci DPH a to nejpozději k datu, kdy společně uzavřou smlouvu o sdružení.

V případě, že není žádný z účastníků plátcem DPH, pak se posuzuje pro povinnost registrace k DPH obrat souhrnně za všechny účastníky sdružení, stejně jako u fyzických osob, které podnikají samostatně.

 

Protože není sdružení podnikatelů právním subjektem, má na starosti DPH ten, kdo vede podle smlouvy účetnictví. Právě on po skončení roku převede odpovídající podíl příjmů a výdajů na jednotlivé účastníky sdružení, a to v poměru vymezeného ve smlouvě o sdružení. Daňové přiznání tak nepodává sdružení podnikatelů jako celek, ale jednotliví účastnící dle výše jimi dosažených příjmů.

Majetek, který byl nabit na základě činnosti sdružení podnikatelů se stává spoluvlastnictvím všech sdružených FO.

Jak to ve sdružení podnikatelů funguje

Protože sdružení podnikatelů nemá právní subjektivitu, nemůže mít ani svůj bankovní účet. Proto musí jeden z účastníků založit na své jméno účet v bance, který bude sloužit výhradně pro platby sdružení.

Vzhledem k absenci právní subjektivity se také ve vztahu k úřadům každý účastník sdružení chová samostatně. Výjimkou je pouze povinnost registrace k DPH. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze omezit ani ve smlouvě o sdružení(případná omezení nemají žádnou právní účinnost).

Více o sdružení podnikatelů hledejte v zákonech

§ 829

(1) Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu.
(2) Sdružení nemají způsobilost k právům a povinnostem.

§ 830

Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

§ 831

Vedle pracovní činnosti mohou být účastníci sdružení podle smlouvy povinni poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci. Není-li ve smlouvě určena výše, má se za to, že účastníci jsou povinni poskytnout stejné hodnoty.

§ 832

(1) Majetkové hodnoty je účastník povinen poskytnout pro účely smlouvy v době stanovené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
(2) Pokud není pověřen některý účastník správou věcí uvedených v odstavci 1, nakládá s nimi za účelem dosažení účelu smlouvy účastník, který je poskytl; je však povinen je oddělit od ostatního svého majetku dohodnutým způsobem nebo způsobem, který sdělí ostatním účastníkům smlouvy o sdružení.

§ 833

Poskytnuté peníze nebo jiné věci určené podle druhu jsou ve spoluvlastnictví všech účastníků v poměru k jejich výši, a to sdělením o jejich oddělení od ostatního majetku účastníka nebo předáním pověřenému účastníku. Věci jednotlivě určené jsou v bezplatném užívání všech účastníků.

§ 834

Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků.

§ 835

(1) Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou určeno jinak.
(2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně.

§ 836

(1) Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, rozhodují účastníci o obstarávání společných věcí jednomyslně.
(2) Má-li podle smlouvy rozhodovat většina hlasů, patří každému účastníku jeden hlas; velikost podílu nerozhoduje.

§ 837

Každý účastník, i když nevykonává správu, má právo přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení. Ustanovení smlouvy tomu odporující jsou neplatná.

§ 838

(1) Každý účastník může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době a k újmě ostatních účastníků sdružení. Z vážných důvodů však může ze sdružení vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní lhůta.
(2) Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit, a to pouze jednomyslným usnesením ostatních účastníků sdružení, nestanoví-li smlouva jinak.

§ 839

Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení se mu vyplatí v penězích.

§ 840

Účastník, který vystoupil nebo který byl vyloučen, se nezprošťuje odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do dne vystoupení nebo vyloučení.

§ 841

Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot, poskytnutých k účelu sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek získaný výkonem společné činnosti sdružení způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak rovným dílem.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Hledající Rok a půl už platí NOZ a nikde jsem nenašel vzor smlouvy pro společnost bez právní subjektivity (dříve sdružení). Asi si s tím nikdo neví rady.
28.5.2015 12:31 | Odpovědět
Kolemjdoucí Chtělo by to aktualizovat dle NOZ (společnost).
19.3.2015 00:49 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.