Časté otázky o živnostenském podnikání

Často se nás v diskuzi ptáte na různé otázky spojené s živnostenským podnikáním, a to ať už založením živnosti, tak praktickou stránkou podnikání na živnost. Vybrali jsem proto ty nejčastější dotazy a nyní vám je předkládáme komplexně zpracované v jednom jediném článku.

Často kladené otázky o živnostenském podnikání

Příležitostný příjem

Občas si přivydělávám výpomocí pro známého, za kterou mi platí. Porušuji zákon, když na to nemám živnostenské oprávnění?

Podnikání jako vedlejší činnost

Můžu jako invalidní důchodce podnikat?

Jsem žena na mateřské – můžu začít podnikat?

Studuji vysokou školu a chtěl bych si začít přivydělávat podnikáním? Je to možné?

Je povoleno podnikat při pobírání starobního důchodu?

Švarc systém

Zaměstnavatel po mě žádá, abych si vyřídil živnostenské oprávnění a začal pracovat na něj. Je to legální?

Obávám se toho, aby moje podnikání nebylo označeno za švarc systém. Co mě ochrání?

Ohlášení živnosti

Jak zjistím, do které živnosti spadá činnost, kterou chci jako podnikatel provozovat?

Co vše musím udělat, abych dostal živnostenské oprávnění a mohl začít podnikat?

Jaký je poplatek za ohlášení živnosti?

Podmínky pro založení živnosti

Musím při ohlášení živnosti předložit výpis z rejstříku trestů?

Znamená každý záznam v rejstříku trestů automaticky ztrátu bezúhonnosti podnikatele a tím nemožnost získat oprávnění k podnikání?

Ještě mi nebylo osmnáct, můžu začít podnikat?

Mohu podnikat, i když mám jen základní vzdělání?

Jak se dá získat živnostenské oprávnění, pokud sám nesplňuji odbornou způsobilost vyžadovanou živnostenským zákonem pro můj obor podnikání?

Přihlášení na úřadech

Kde všude se musím přihlásit po vydání živnostenského oprávnění?

Změny během podnikání

Vyřídil jsem si živnostenské oprávnění, ale podnikat jsem zatím nezačal, stále jsem v zaměstnaneckém poměru. Musím někde nahlásit, že jsem nezačal podnikat?

Podnikám a nedávno jsem se přestěhoval trvalým pobytem na jinou adresu, plynou z toho pro mě nějaké oznamovací povinnosti?

Místo podnikání a provozovna

Musí mít podnikatel vždy označené místo podnikání nebo sídlo?

Jakým způsobem se označuje provozovna?

Hodlám ukončit činnost v provozovně, co musím udělat?

Vydávání dokladů

Je prodejce v obchodě vždy povinen vydat zákazníkovi automaticky doklad o prodeji zboží?

Stanoví nějaký předpis, jak by měly být označeny faktury, objednávky apod.? Jaké údaje bych v nich měl uvádět?

Kam musím zajít kvůli výpisu ze živnostenského rejstříku?

Čím prokazuje podnikatel, že má oprávnění podnikat?

Přerušení a zrušení živnosti

Dá se provozování živnosti dočasně přerušit? I zpětně?

Jakým způsobem se žádá o zrušení živnostenského oprávnění?

Je živnost zrušená dnem podání žádosti?

Odpovědi na otázky o živnostenském podnikání

Příležitostný příjem

Občas si přivydělávám výpomocí pro známého, za kterou mi platí. Porušuji zákon, když na to nemám živnostenské oprávnění?

Zde záleží na tom, zda-li se jedná o příležitostné aktivity. V případě, že ano a vy si prostřednictvím těchto příležitostných výdělečných aktivit vyděláte méně než 30 tisíc korun za rok (je třeba si vše evidovat), jsou osvobozeny od daně a vy tak nemáte vůči úřadům žádné povinnosti (ani zakládat živnost), pokud tuto hranici přesáhnou, je vaší povinností podat daňové přiznání z příjmu fyzických osob. Více informací o příležitostném příjmu

Pokud ale vaše výdělečné aktivity naplňují definici podnikání – tzn. jedná se o soustavnou činnost vykonávanou za účelem dosažení příjmu, máte povinnost si pro ně zřídit živnostenské oprávnění, jinak může být vaše činnost označena za neoprávněné podnikání, za které hrozí vysoké sankce. Podrobněji o sankcích za neoprávněné podnikání

Podnikání jako vedlejší činnost

Můžu jako invalidní důchodce podnikat?

Pobírání invalidního důchodu podnikání formálně nepřekáží. Skutečnost, že podnikáte přes určitý handicap, stát naopak zohledňuje a umožňuje vám uplatnit zvláštní slevu na dani, jejíž výše se odvíjí od stupně invalidního důchodu. Samostatná výdělečná činnost je u invalidních důchodců posuzována jako vedlejší příjem. To znamená, že nemáte povinnost automaticky platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Blíže o podnikání v invalidním důchodu

Jsem žena na mateřské – můžu začít podnikat?

Zde je třeba rozlišovat pojmy, které se často v neformální komunikaci zaměňují, a to peněžitá pomoc v mateřství (mateřská dovolená) a rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená). Mateřskou dovolenou nastupuje výhradně matka dítěte a trvá v případě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. Rodičovská dovolená bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. V obou životních situacích podnikat můžete, ovšem každá z nich má ve spojitosti s podnikáním svá specifická pravidla.

 

Mateřskou dovolenou nastupuje výhradně matka dítěte a trvá v případě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. Rodičovská dovolená bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou a nastoupit na ní může jak matka, tak otec. V obou životních situacích podnikat můžete, ovšem každá z nich má ve spojitosti s podnikáním svá specifická pravidla.

V době pobírání peněžité pomoci v mateřství (na mateřské dovolené) nesmíte osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jinak o příspěvek přijdete. Pokud ale žena na mateřské vykonává výdělečnou činnost například prostřednictvím svých zaměstnanců, nemusí podnikání přerušit a může v něm prostřednictvím svých zaměstnanců pokračovat, aniž by přišla o nárok na výplaty peněžité pomoci v mateřství. Podrobnosti o podnikání na mateřské dovolené

U rodičovské dovolené platí, že jestliže si rodič na rodičovské dovolené zajistí péči o své dítě jinou zletilou osobou, tak může pobírat rodičovský příspěvek a současně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, aniž by na výplatu tohoto příspěvku ztratil nárok. Blíže o  problematice podnikání na rodičovské dovolené

Studuji vysokou školu a chtěl bych si začít přivydělávat podnikáním? Je to možné?

Za předpokladu, že splníte podmínky pro získání oprávnění provozovat živnost, můžete začít podnikat i při studiu. Jako podnikající student budete požívat určitých výhod a to především v platbách za sociální a zdravotní pojištění. Podrobněji o těchto úlevách a celkové problematice podnikání při studiu

Je povoleno podnikat při pobírání starobního důchodu?

Ano, je to však zvláštní situace – v něčem výhodná, v něčem už méně. Za jistých předpokladů (výše příjmů) se nemusíte obávat ani toho, že byste o svůj starobní důchod přišli. Když ale vaše příjmy převýší stanovenou hranici, dopadne na vás povinnost zdanit veškeré své příjmy (z podnikání i starobního důchodu). Na druhé straně máte stále oproti jiným podnikatelům řadu výhod – především v oblasti plateb zdravotního a sociálního pojištění. Více informací  o podnikání v důchodu

Švarc systém

Zaměstnavatel po mě žádá, abych si vyřídil živnostenské oprávnění a začal pracovat na něj. Je to legální?

Není, toto jednání, pro které se vžilo označení švarc systém, je zakázáno, protože zaměstnavatel nemusí za takového „zaměstnance na živnostenské oprávnění" odvádět daň ze mzdy ani platby na sociální a zdravotní pojištění. Pokuty za takové jednání jsou vysoké – a to na obou stranách. U zaměstnavatele je to 250 tis. až 10 milionů korun. Kromě toho mohou přistiženému podnikateli úřady zpětně doměřit daně a odvody na pojistné a k tomu připočíst také penále. Postih hrozí i samotnému pracovníkovi, a to až do výše 100 tis. korun. Bližší informace o švarc systému

Obávám se toho, aby moje podnikání nebylo označeno za švarc systém. Co mě ochrání?

Ochrání vás to, že budete se svými zákazníky udržovat vztahy založené čistě na obchodní, a nikoliv zaměstnanecké, bázi. Pokud bude vaše podnikatelská činnost směrem k zákazníkovi vykazovat znaky zaměstnaneckého vztahu, kterými jsou: podřízenost zaměstnance, práce v zaměstnavatelem stanovené pracovní době a na jeho pracovišti, výlučný výkon činnosti pro jednoho zaměstnavatele a používání pracovních prostředků zaměstnavatele, může být vaše činnost klasifikována jako švarc systém. Vždy však záleží na posouzení konkrétní situace.

Ohlášení živnosti

Jak zjistím, do které živnosti spadá činnost, kterou chci jako podnikatel provozovat?

Nejdříve je nutné, abyste si sami pro sebe přesně vymezili, v čem konkrétně bude vaše podnikání spočívat. Sepište si na papír všechny činnosti, které plánujete vykonávat – pro ty bude nutné získat živnostenské oprávnění.

Živnostenský zákon rozlišuje 4 druhy živností podle toho, jaké podmínky musíte pro jejich provozování splnit. Jde o živnost volnou, živnosti vázané, živnosti řemeslné a živnosti koncesované. Máte-li ujasněno, co bude přesně předmět vašeho budoucího podnikání, je třeba jej přiřadit k jednomu z výše vyjmenovaného typu živností. S tím vám pomohou seznamy jednotlivých živností. Seznamy živností

Co vše musím udělat, abych dostal živnostenské oprávnění a mohl začít podnikat?

Pakliže máte zvolen obor budoucí podnikatelské činnosti dle druhu živnosti a splňujete jak všeobecné, tak zvláštní podmínky pro získání živnostenského oprávnění k provozování tohoto typu živnosti je třeba, abyste se dostavil na živnostenský úřad a zde si živnostenské oprávnění vyřídil. Podrobněji o postupu pro založení živnosti

Jaký je poplatek za ohlášení živnosti?

Za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání vám živnostenský úřad naúčtuje správní poplatek 1 000,- Kč. Při dalším ohlášení živnosti činí správní poplatek 500,- Kč, a to i v případě, že bylo ohlášeno více živností současně – poplatek se vybírá jen jeden. Více v přehledné tabulce správních poplatků na živnostenském úřadu

Podmínky pro založení živnosti

Musím při ohlášení živnosti předložit výpis z rejstříku trestů?

Výpis z rejstříku trestů podnikatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti předkládat nemusí. Úřad si opatří výpis z evidence Rejstříku trestů sám.

Znamená každý záznam v rejstříku trestů automaticky ztrátu bezúhonnosti podnikatele a tím nemožnost získat oprávnění k podnikání?

Ne, neznamená. Podnikatel může mít záznam v rejstříku trestů (byl pravomocně odsouzen za trestný čin), a přesto to nemusí znamenat ztrátu bezúhonnosti. Záleží na tom, za jaký trestný čin došlo k pravomocnému odsouzení, zda byl spáchán úmyslně či z nedbalosti, případně zda má spáchaný trestný čin souvislost s podnikáním nebo s předmětem podnikání, který je předmětem ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi. Z tohoto důvodu je nutné přistupovat ke každému případu individuálně. Vaši bezúhonnost bude posuzovat obecní živnostenský úřad, u kterého ohlásíte živnost.

Ještě mi nebylo osmnáct, můžu začít podnikat?

Plnoletost je základní podmínkou pro získání živnostenského oprávnění. Nicméně v paragrafu 12 ŽZ je ustanovena výjimka, která říká, že pokud z důvodů nedostatečného věku nemá zájemce o podnikání plnou způsobilost k právním úkonům, může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého ustanoví zákonný zástupce, a to pouze se souhlasem soudu. Souhlas soudu se musí vztahovat jak k provozování živnosti, tak k výběru odpovědného zástupce. Živnost ohlásí (nebo požádá o vydání koncese) jménem zastoupeného (neplnoletého zájemce o podnikání) zákonný zástupce. Neplnoletý podnikatel pak provozuje živnost svým jménem a na svůj účet. Další všeobecné podmínky pro získání živnosti

Mohu podnikat, i když mám jen základní vzdělání?

Ano můžete, ale jen v těch činnostech, které spadají pod živnosti, které se neřídí zvláštními podmínkami provozování živnosti. Těmi se rozumí odborná způsobilost dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Zbývá tedy živnost volná, na kterou se nevztahuje žádná odborná způsobilost. Více o požadavcích na odbornou způsobilost při založení živnosti

V případě, že vámi plánované činnosti spadají do živností řemeslných, vázaných nebo koncesovaných, existuje pro vás možnost provozovat je prostřednictvím odpovědného zástupce, který požadavky na odbornou způsobilost naplňuje.

Jak se dá získat živnostenské oprávnění, pokud sám nesplňuji odbornou způsobilost vyžadovanou živnostenským zákonem pro můj obor podnikání?

Pokud osobně nesplňujete požadavky na odbornou způsobilost k provozování živnosti – kvalifikaci, praxi popřípadě zvláštní způsobilost, můžete provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem pro danou živnost. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování zákonných předpisů. Je k podnikateli ve smluvním vztahu. Bližší informace o tom, co je třeba k získání odpovědného zástupce

Přihlášení na úřadech

Kde všude se musím přihlásit po vydání živnostenského oprávnění?

Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti (ohlásit živnost), včetně údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě a to prostřednictvím podání Jednotného registračního formuláře (JRF). Získat Jednotný registrační formulář

Pokud jste registraci neprovedli pomocí JRF, je nutné osobně jít a zajistit registraci na Finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení. Více informací o registraci na úřadech

Změny během podnikání

Vyřídil jsem si živnostenské oprávnění, ale podnikat jsem zatím nezačal, stále jsem v zaměstnaneckém poměru. Musím někde nahlásit, že jsem nezačal podnikat?

Pokud jste skutečně nezahájili žádnou podnikatelskou činnost a povinné odvody za vás odvádí zaměstnavatel, hlásit na živnostenském úřadu to nemusíte. Je však vhodné alespoň zavolat na finanční úřad a zdravotní pojišťovnu a oznámit jim to neformální cestou.

Podnikám a nedávno jsem se přestěhoval trvalým pobytem na jinou adresu, plynou z toho pro mě nějaké oznamovací povinnosti?

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny týkající se údajů, které jsou vyžadovány pro ohlášení živnosti (tedy i změnu adresy trvalého bydliště), a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

To neplatí, pokud jde o změny již zapsané do obchodního rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel, informačním systému cizinců nebo v základních registrech. Pokud je tedy změna bydliště řádně oznámena v systému evidence obyvatel nebo v jiném z výše vyjmenovaných registrů, nemusíte ji už samostatně oznamovat živnostenskému úřadu. Ten si zjistí již evidovanou změnu sám a provede aktualizaci údaje o bydlišti i v živnostenském rejstříku. 

Od července roku 2012 vstoupila v platnost novela Živnostenského zákona, která říká, že podnikatel není povinen oznamovat změny, které jsou zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců.

Pokud budete potřebovat aktuální výpis z živnostenského rejstříku s novým údajem, na vyžádání vám jej úřad vystaví.

Je ale třeba upozornit, že pokud jste měli na původní adrese bydliště hlášeno i místo podnikání a toto místo podnikání také měníte (např. na novou adresu bydliště), tuto změnu již musíte oznámit, neboť o ní se živnostenský úřad už sám dozvědět nemůže.

Hlásit změnu ŽÚ nemusíte pouze v případě, že jste během ohlášení živnosti uvedli požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání při budoucí změně adresy bydliště. Bližší informace o místu podnikání

Místo podnikání a provozovna

Musí mít podnikatel vždy označené místo podnikání nebo sídlo?

Je nezbytné, aby měl každý podnikatel v evidenci vedeno místo podnikání (u fyzických osob) nebo sídlo (u právnických osob). V případě podnikatele-fyzické osoby, jehož místo podnikání se liší od bydliště, musí podnikatel označit objekt, v němž má místo podnikání, svým jménem a příjmením a identifikačním číslem.

Pokud je adresa bydliště podnikatele-fyzické osoby a místa podnikání shodná, označení na objektu být nemusí. Další nezbytné informace o místě podnikání

Jakým způsobem se označuje provozovna?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem osoby (IČ). Na specifické typy provozoven se z hlediska jejich označování vztahují i další povinnosti. Více o povinnosti označit provozovnu

Hodlám ukončit činnost v provozovně, co musím udělat?

Plánované ukončení činnosti v provozovně je nutné oznámit živnostenskému úřadu v předstihu. Kromě údajů, kterými byly provozovna označena a plánovaného data ukončení činnosti je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je dále povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

Vydávání dokladů

Je prodejce v obchodě vždy povinen vydat zákazníkovi automaticky doklad o prodeji zboží?

Vydávat doklady o prodeji zboží nebo služeb podnikatel automaticky nemusí. Musí je však vydat na žádost zákazníka. Právo získat doklad o koupi zboží nebo služby nesmí prodejce zákazníkům žádným způsobem odepírat.

Stanoví nějaký předpis, jak by měly být označeny faktury, objednávky apod.? Jaké údaje bych v nich měl uvádět?

Každý podnikatel je povinen na všech dokumentech (objednávkách, fakturách, smlouvách apod.) uvádět následující údaje: obchodní jméno firmy (u právnické osoby) nebo jméno a příjmení (u fyzické osoby), adresu sídla (u PO) nebo místa podnikání (a FO) a identifikační číslo. Stejná povinnost platí i pro informace zpřístupňované veřejnosti prostřednictvím firemních webových stránek, na kterých podnikatel představuje svůj podnik, obchod, výrobky či služby. Tyto informace je vhodné mít např. i na razítku.

Kam musím zajít kvůli výpisu ze živnostenského rejstříku?

Výpis ze živnostenského rejstříku vám vydá jakýkoli živnostenský úřad na území České republiky. Více o Živnostenském rejstříku a informacích, které se zdo něj zapisují

Čím prokazuje podnikatel, že má oprávnění podnikat?

Jako doklad o živnostenském oprávnění k podnikání slouží výpis z živnostenského rejstříku, který vám po vyžádání vydá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Přerušení a zrušení živnosti

Dá se provozování živnosti dočasně přerušit? I zpětně?

Ano, ale nikoliv zpětně, protože živnostenský zákon povoluje podnikateli oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti jen předem. Podnikatel není povinen oznámit svůj úmysl o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, avšak výhodou dobrovolného oznámení je, že v době přerušení provozování živnosti je podnikatel zbaven některých povinností (např. v době přerušení živnosti není povinen splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti).

V oznámení o přerušení provozování živnosti musíte uvést i konkrétní datum ukončení přerušení provozování živnosti. Podání oznámení není zpoplatněno. Doba přerušení provozování živnosti není omezena (dříve bylo možné přerušit maximálně na dobu 2 let). Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem se žádá o zrušení živnostenského oprávnění?

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě živnostenskému úřadu. Pokud splníte všechny náležitosti žádosti o zrušení oprávnění, živnostenský úřad vydá rozhodnutí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Za zrušení živnostenského oprávnění se neplatí. Podrobný postup pro zrušení živnostenského podnikání

Je živnost zrušená dnem podání žádosti?

Živnost je zrušená a oprávnění provozovat živnost zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, pokud nebylo v žádosti uvedeno datum pozdější. Po převzetí rozhodnutí začne účastníkům řízení běžet patnáctidenní lhůta pro odvolání a teprve následující den po uplynutí této lhůty, kdy se již žádný účastník nemůže odvolat, nabývá rozhodnutí právní moci. Lhůtu je možné zkrátit tím, že se účastník řízení vzdá práva na odvolání, což lze učinit i v den převzetí rozhodnutí. Pokud je žadatel jediným účastníkem řízení, nabývá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění právní moci tímto dnem a oprávnění zaniká.

Postup založení živnosti

E-book s praktickým návodem na založení živnosti

Na 18 stranách je přesně popsán postup založení živnosti volné, vázané, řemeslné i koncesované.

Jen za 150 Kč vč. DPH

zivnost titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
dora g Jmenuji se Dora Gomez. Z úcty k tobě a tvým kouzlům musím toto svědectví oznámit všem. Šel jsem na další kouzla, aniž bych viděl žádné výsledky, vše, co chtěli, bylo po mých penězích. Jen bych si přál, abych tě navštívil dříve, dostal jsem od tebe maximum. Můj bývalý manžel byl pryč rok a já jsem šel všude a hledal jsem další kouzla, ale žádné výsledky, dokud mě můj přítel neobjevil s Dr.Sunny. Po milostném kouzle jsem mu konečně zavolal za méně než 48 hodin. Jeho kouzla fungovala zázraky a můj manžel je zpět plný lásky. Bylo to jako zázrak! Najednou se vrátil s květinami a řekl, že bych mu ho měl dát, byl jsem opravdu ochromený a šokován, když můj manžel poklekl, abych prosil o odpuštění a abych to přijal. Opravdu mi chybí slova a jsem šťastný, že jsi Bůh poslaný ke mně a celé mé rodině. A teď jsem zase šťastná žena. Děkuji vám, doktore Sunny. Pro všechny, kteří hledají opravdové kolečko, kontaktujte Dr.Sunny na; Můžete také Whatsapp na +2349030731985
30.6.2020 15:31 | Odpovědět
Cindy Oceňuji práci DR SUNNYho za jeho benevolentní práci, kterou pro mě udělal, byl jsem od svého manžela odveden na průchod 1 rok a bylo to velmi špatné, protože děti chyběly otci, a já sám jsem byl osamělý, prosil jsem o něj Odpusť mi, co jsem udělal, odmítl moje hovory a nikdy neodpověděl na mé zprávy, bylo to velmi zničující. ale doufám, že se ke mně brzy vrátí. navštívil několik duchovních lékařů a oni ho nemohli přivést zpět ke mně, ale jednoho večera jsem viděl komentář bloggera DR SUNNYho, který pomáhal mnoha lidem, o kterých jsem věděl, že on mi pomůže. napsal mu a on mi odpověděl a řekl mi, jak by vrhl na mě lásku voodoo a můj manžel se vrátí za 48 hodin. a tak se můj manžel vrátil do 48 hodin. promluvte si s DR SUNNY dnes na: whatsapp +2349030731985 email:
7.9.2019 03:34 | Odpovědět
Lauriane Vrátit se spolu s tvým bývalým je velmi těžká výzva a mnohokrát jsem to selhal poté, co se můj snoubenec rozešel se mnou. ale poté, co jsem četl o Dr. Ilekhojie milostné kouzlo a rozhodl jsem se s ním kontaktovat, a když odpověděl na můj e-mail, zjistil jsem, že pro mě bylo tak snadné získat zpět svého snoubence zpět do 48 hodin. Tak jsem dostal svého snoubence zpět na , co je jeho aplikace na +2348147400259
4.8.2019 22:12 | Odpovědět
Josef Lewis Dobrý den, jsem Josef Lewis. Dobrý, legitimní a akreditovaný věřitel. Dáváme půjčku všeho druhu ve velmi rychlém a snadném způsobu, osobní půjčku, auto úvěr, domácí úvěr, studentský úvěr, podnikatelský úvěr, úvěr Inventor, dluhovou konsolidaci apod. Obraťte se na nás pomocí detailů, jak je uvedeno v případě zájem naše nabídka..
E-mail:
Volání / WhatsApp: +16626183756
Webová stránka: https://progresivefunding.wordpress.com
13.10.2018 04:19 | Odpovědět
Milan klepacka Chci jse zeptat zda jsem pozastavil živnost na 5 let co jse sni děje po 5 letech kdy jsem ji už neotevrel
6.5.2017 22:15 | Odpovědět
Samuel Dobrý den, osobně když jsem si zřizoval živnost, tak jsem si jeden den zažádal o živnostenský list a během týdne bylo vše vyřízené a mohl jsem začít podnikat. Je však pravdou, že já jsem neměl datum zahájení až takhle jako vy. Já jsem začal podnikat hned. Ono však asi záleží na tom v čem podnikáte. Já jsem začal podnikat díky vawobchodu.cz. Pracuji jako automechanik.
14.12.2016 10:17 | Odpovědět
Lukin Dobrý den, dne 11.11.2015 jsem si založil živnost na obecním živnostenským úřadě a datum zahájen jsem si zvolil až 1.1.2016. Na internetu čtu, že se zápis do živnostenského rejstříku provede automaticky do 5 prac. dnů. Jenže dnes je 23.11 a stále se nevyhledám v rejstříku. Kvůli tomu, že nejdu vyhledat mi nechtějí založit podnikatelský učet v bance a tím pádem mi brzdí všechny potřebné registrace na potřebných úřadech, které bych chtěl mít hotové právě k 1.1. 2016. Chci se zeptat, jestli se zápis neprovede automaticky až teprv od dne zahájení provozu?

Díky za jakoukoliv odpověd
23.11.2015 23:29 | Odpovědět
Klára Pokorná Dobrý den, pokud budu chtít odhlásit místo sídla podnikání(živno st) za bývalého manžela,který se na uvedené adrese nevyskytuje a má i odtud již 2 roky odhlášený trvalý pobyt,je nutno,aby bývalý byl u odhlášení přítomen? Bohužel nekomunikuje a ani ze zákona změny nenahlásil. Bohužel na tuto skutečnost jsem přišla,když přišel exekutor, s tím,že adresu mají podle místa podle podnikání a podle správy sociálního zabezpečení
24.8.2015 16:24 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, doporučuji se zeptat přímo na příslušných úřadech, co je k tomu ve Vašem specifickém případu potřeba.
25.8.2015 09:36 | Odpovědět
Zdeňka Betyárová Dobrý den syn si založil živ.oprávnění ale práce mu nevyšla dle představ fakturoval v měsíci červenec jednou ,když teď živnost pozastaví a přihlásí se na úřadě práce kdo zaplatí sociální a zdravotní pojištění,musí sám za ten měsíc anebo úřad?
13.7.2015 11:19 | Odpovědět
Lukáš K Dobrý den, chci začít podnikat, konkrétně si chci otevřít pneu servis. Už jsem si našel wavobchod ve kterém nakoupím veškeré vybavení provozovny, dokonce mi udělali smlouvu o smluvních cenách. Úvěr už mám taky zajištěný, živnost založenou, jen mám pořád pocit, že jse ještě na něco zapoměl.Co všechno mi ještě doporučíte pro bezpečné podnikání? děkuji předem za tipy a rady.
25.5.2015 13:20 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, především ohlídat si daňové povinnosti, vést poctivě účetnictví, odvádět měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. To jsou jen některé z povinností podnikatele: http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/stahnete-si-e-book-s-kompletnim-seznamem-povinnosti-osvc.html
25.5.2015 15:11 | Odpovědět
AmalieS Dobrý den,

začínám podnikat a uvažuji o připojištění k podnikání? Vyplatí se to?
11.8.2014 19:24 | Odpovědět
ZZdenna Záleží jaké připojištění máte na mysli, jestli odpovědnost třeba nebo hospitalizaci a tak..
22.8.2014 12:45 | Odpovědět
Majka Chcem si založit živnost a mám trvalý pobyt na Slovensku a prechodný v čr. Moj nájomca s tým nesuhlasí aby som mala sídlo na jeho adrese. Aké su moje možnosti? Ďakujem za odpoved.
20.6.2014 16:12 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, Vaši situaci můžete vyřešit pronájmem registračního sídla (takzvané virtuální kanceláře: http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/registracni-sidlo-spolecnosti-alternativa-pro-podnikatele-bez-stale-provozovny.html), anebo nalezením jiného prostoru, ke kterému budete mít užívací právo (například nájemní smlouvu) a majitel Vám umístění sídla na toto místo umožní. Třeba Vám v tomto vypomůže někdo z Vašich přátel.
23.6.2014 09:52 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.