Jak začít podnikat, když nemáte čistý trestní rejstřík

Hříchy z mládí zapsané v rejstříku trestů mohou mít neblahý dopad na možnost začít podnikat. Bezúhonnost je jednou ze základních podmínek pro provozování živnosti, ale podnikat můžete v jistých případech, i když nemáte čistý trestní rejstřík. Přečtěte si podrobnosti.

 

Jak založit živnost, když nemáte čistý trestní rejstřík

Všeobecné podmínky pro založení živnosti

Obecné podmínky pro provozování živnosti fyzickou osobou jsou stanoveny v § 6 živnostenského zákona.

Založit živnost je podle nich oprávněn každý zájemce o podnikání, který:

 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění.

Na oprávněnost k založení živnosti se ale vztahují i zvláštní podmínky, které jsou spojeny s odbornou způsobilostí k provozování daného typu živnosti.

Zvláštní podmínky pro založení živnosti jsou definovány pro každý druh živnosti zvlášť.

Bezúhonnost podle živnostenského zákona

Bezúhonnost jako jedna ze všeobecných podmínek, které musí fyzický osoba splnit, aby mohla založit a provozovat živnost, má zajistit, aby živnostenští podnikatelé měli určité morální a občanské kvality, díky kterým budou mít důvěru u svých obchodních partnerů a zákazníků. Bezúhonnost je v živnostenském zákonu definována negativně – je v něm vymezeno, kdo bezúhonný není.

 

Za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže skutková postata trestného činu souvisí s podnikáním (v tomto případě není podstatné, zda byl udělen podmíněný nebo nepodmíněný trest, podstatné je, že byl uznán vinným),
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Pokud se na vás nevztahuje ani jedna z výše uvedených podmínek, jste pro účely živnostenského podnikání považováni za bezúhonné a můžete tedy za splnění dalších podmínek začít podnikat.

Jak je definován úmyslný trestný čin?

Úmyslný trestný čin je definován v § 4 trestního zákona. Za úmyslný trestný čin zákon považuje ten čin, kdy jeho pachatel chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit chráněný zájem (úmysl přímý) nebo pachatel věděl, že svým jednáním může porušení nebo ohrožení chráněného zájmu způsobit (úmysl nepřímý).

Co je to nedbalostní jednání?

Za nedbalostní jednání pak označuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v paragrafu číslo 5 takové jednání, jehož pachatel věděl, že může porušit nebo ohrozit chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že takové porušení nebo ohrožení svým jednáním nezpůsobí (nedbalost vědomá), anebo jednání pachatele který nevěděl, že může porušení nebo ohrožení chráněného zájmu způsobit, ale vzhledem ke všem okolnostem a ke svým osobním poměrům to vědět mohl a měl (nedbalost nevědomá).

Které jsou trestné činy související s podnikáním?

Trestné činy, které souvisejí s podnikáním, mohou být různé povahy.

Nejčastěji může jít o tyto činy:

 • proti hospodářské soustavě,
 • proti hospodářské kázni,
 • daňové,
 • proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, vynálezech,
 • proti autorskému právu,
 • proti právům k databázi,
 • proti pořádku nevěcech veřejných (podplácení, přijímání úplatku, padělání a pozměňování veřejné listiny apod.),
 • proti majetku (financování podnikatelských aktivit, pojištění, konkurzní řízení apod.).

Tyto trestné činy mohou souviset s každou živností a jejich spáchání bude vždy znamenat nedostatek podmínky bezúhonnosti, pokud byly spáchány úmyslně.

Samozřejmě existuje dlouhý výčet dalších trestných činů, které mohou mít neblahý účinek na možnost provozování konkrétních živnostenských oborů.

Obecně by se dalo říct, že trestným činem spojeným s podnikáním může být jakýkoliv trestný čin, který má souvislost s podnikatelskými aktivitami pachatele.

Témata:
živnost  

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.