Neoprávněné podnikání je závažný přestupek proti živnostenskému zákonu

Neoprávněným podnikání se rozumí provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění pro tento typ živnosti. Přečtěte si, jak je živnostenský úřad oprávněn trestat přestupky proti živnostenskému zákonu.

 

Neoprávněné podnikání – kontrola a pokuty živnostenského úřadu

Živnostenskou kontrolu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle §69a a na podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině.

Živnostenský úřad může na základě vykonané kontroly uložit podnikateli povinnost odstranit v přiměřené lhůtě nedostatky zjištěné při provozování živnosti. Proti rozhodnutí živnostenského úřadu může podnikatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, odvolání však nemá odkladné účinky.

Přestupky proti živnostenskému zákonu

Správní delikty podle živnostenského zákona v prvním stupni projednávají obecní živnostenské úřady. Pokuty vybírá živnostenský úřad a je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost živnostenského úřadu.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že např.:

  • neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neprodleně neustanoví odpovědného zástupce, nebo jako osoba, která nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, pokračuje v provozování živnosti po skončení řízení o dědictví bez oznámení živnostenskému úřadu,
  • předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti,
  • provozuje činnost, která je:

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

Za přestupek lze uložit pokutu

  • do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
  • do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
  • do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
  • do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
  • do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč; přestupky podle odstavců 2 a 3 nelze projednat v blokovém řízení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.