Postup založení taxislužby se od května 2013 mění. My jej známe.

Máte v úmyslu založit taxislužbu? Návod nemusíte hledat po všech čertech, protože se od května 2013 změnil. My víme, jak založit taxislužbu podle pravidel novelizovaného zákona.

Založení taxislužby 2013

Dne 25. 4. 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 102/2013 Sb., který s účinností od 1. 5. 2013 zásadním způsobem novelizuje zákon o silniční dopravě v oblasti taxislužby.

Taxislužbou je podle zákona o silniční dopravě činnost spočívající v přepravě osob osobním vozidlem s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče, a to výhradně na území České republiky.

Taxislužba patří mezi koncesované živnosti.

Živnostenské oprávnění – taxislužba

K tomu, abyste taxislužbu mohli vykonávat, musíte nejprve získat živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Správní poplatek činí 1 000, Kč v případě, že nejste držiteli žádného živnostenského oprávnění (v opačném případě činí správní poplatek 500 Kč).

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění taxislužby jsou v případě:

 • fyzické osoby:
 1. splnění všeobecných podmínek provozování živnosti stanovených v § 6 živnostenského zákona (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost)
 2. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona
  • právnické osoby:
 1. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona

Pozor,  výše uvedené podmínky musíte splňovat po celou dobu provozování živnosti.

Živnostenské oprávnění pro taxislužbu vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Zařazení vozidla taxislužby do evidence

Dalším krokem, který musíte učinit poté, co získáte živnostenské oprávnění, je požádat příslušný dopravní úřad o zařazení vozidla, kterým hodláte taxislužbu vykonávat, do evidence vozidel taxislužby.

Příslušným dopravním úřadem je v tomto případě obec s rozšířenou působností (tzn. městský úřad / magistrát města), v jehož obvodu máte sídlo nebo místo podnikání (např. pro správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín, je dopravním úřadem přímo živnostenský odbor Magistrátu města Zlína).

Na základě vaší žádosti vám dopravní úřad zařadí vozidlo do evidence vozidel taxislužby, a to za předpokladu, že:

 • jde o vozidlo kategorie L nebo M1 (tzn. osobní vozidlo),
 • jste v registru vozidel (resp. ve velkém technickém průkazu) zapsáni jako vlastníci nebo provozovatelé vozidla ,
 • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce,
 • vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu, že dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt podle § 35 odst. 2 písm. l) zákona o silniční dopravě, kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil. (Tzn. za nezajištění, aby vozidlem taxislužby, které je pro dopravce zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba)

Jsou-li uvedená kritéria splněna, vydá dopravní úřad výpis z evidence vozidel taxislužby, který musí být při provozování taxislužby umístěn ve vozidle.

Taxametr

V žádosti o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby musíte uvést, zda vozidlo bude vybaveno taxametrem.Vozidlo taxislužby nemusí být vybaveno taxametrem jen v případě, že je jím poskytována výhradně přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, přičemž smlouva o přepravě nesmí být uzavřena ve vozidle nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy – jedná se zejména o provozování limuzín apod.

Pokud vozidlo bude vybaveno taxametrem, musíte v žádosti rovněž uvést výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru.

Oprávnění řidiče taxislužby

Řidič, který bude vozidlo taxislužby řídit, musí být držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Existence tohoto oprávnění se prokazuje průkazem řidiče taxislužby.

Oprávnění řidiče taxislužby vydává příslušný dopravní úřad, kterým je v tomto případě obec s rozšířenou působností (opět městský úřad / magistrát města), v jehož obvodu má řidič trvalý pobyt, za předpokladu, že žadatel o toto oprávnění je:

 • starší 21 let,
 • spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě.

Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten:

 • komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
 • poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,
 • nepořízení záznamu o přepravě, nebo
 • nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
 • komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v
 1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
 • komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta,
 • kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
 • komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.

Oprávnění řidiče taxislužby se vydává na dobu 5 let a správní poplatek za vydání průkazu řidiče taxislužby činí 500 Kč.

Pozor, řidič taxislužby musí při provozování taxislužby být vůči dopravci v základním pracovněprávním vztahu, není-li sám dopravcem nebo nejedná-li se o spolupracujícího manžela nebo registrovaného partnera.

Před zahájením provozování taxislužby je dále nezbytné zjistit, a to nejlépe u dopravního úřadu, který v této lokalitě sídlí, zda město, ve kterém hodláte provozovat taxislužbu, nepodmiňuje práci řidiče na svém území složením zkoušky např. ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby či ochranu spotřebitele.

Povinnosti dopravce provozujícího taxislužbu

Povinnosti dopravce taxislužby jsou definovány § 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě.

Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která:
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno
 1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
 2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno
 1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),
 2. knihou taxametru a
 3. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
 • v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
 • zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,
 • řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
 • řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a
 • řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

Povinnosti dopravce při provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, tzn. formou tzv. smluvní dopravy vozidlem, které je vybaveno taxametrem:

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno všemi smlouvami nebo jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna (smlouva musí obsahovat údaje o: a) přepravovaných osobách; b) datu přepravy; c) trase přepravy; d) ceně přepravy nebo způsob jejího určení)
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno:
 1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu), jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),
 2. knihou taxametru a
 3. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
 • v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
 • řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
 • řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a
 • řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

Povinnosti dopravce při provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, tzn. formou tzv. smluvní dopravy vozidlem, které není vybaveno taxametrem:

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno všemi smlouvami nebo jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna (smlouva musí obsahovat údaje o: a) přepravovaných osobách; b) datu přepravy; c) trase přepravy; d) ceně přepravy nebo způsob jejího určení)
 • Více informací

  Aktuální znění zákona o silniční dopravě, které bude účinné od 1. 5. 2013 naleznete zde. Zejména doporučujeme prostudovat § 21 a násl.

  Aktuální znění prováděcí vyhlášky, která bude účinná od 1. 5. 2013 naleznete zde. Zejména doporučujeme prostudovat § 11 a násl.

  Aktuální znění živnostenského zákona naleznete zde.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Václav 10 Dobrý den,
Potřebuje majitel taxislužby nebo jeho manželka průkaz řidiče taxislužby pokud by musel zaskočit za zaměstnance? Děkuji za odpověď.
7.3.2018 18:16 | Odpovědět
LuděkPL Nějaký tip-vzor na evidenci jízd, vhodná kniha (sešit) jak jednoduše zapisovat. Nikde nemohu sehnat vhodný tiskopis.Předem děkuji
28.1.2017 00:14 | Odpovědět
vladimirr Dobry den chtel jsem se zeptat kdo mi zabuduje taxametr atd v okli nbk dekuji
21.1.2017 18:43 | Odpovědět
PetrCZ Dobry den, chci se zeptat co dělat, když majitel taxislužby, zaměstnává zaměstnance na tzv. dohodu. Tito zaměstnanci následně jezdí každý den bez omezeni hodin a majitel tímto neodvádí platby sociální a zdravotní, tak jak kdyby toho zaměstnance musel řádně zaměstnat.
Lze to nějak kontrolovat nebo co dělat aby podmínky byli férové pro všechny. Děkuji moc za odpověď
2.11.2016 09:58 | Odpovědět
TAXI TAXI proč se chceš zaměstnat nevim kdo za tebe bude platit a jen tak mimochodem bude se na tebe vztahovat zákoník práce bezp. přestávky vše až po 1.1.2017 DPH, BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY OSVČ,PROPLÁCENÍ ŠKOD vše po nástupu TAXI PRAHA na letiště
3.11.2016 23:35 | Odpovědět
Lukáš1992 Dobrý den,chci se zeptat jestli je povinost řidiče taxislužby mít nějakou praxi v řízeni,nebo může dělat řidiče hned po úspěšném ukončení autoškoly.Již bylo řidiči 21 let.Děkuji
8.4.2015 12:56 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, taxislužba je koncesovaná živnost, na její provozování se vztahují určité podmínky, které si můžete přečíst v živnostenském zákoně nebo si zavolat na ŽÚ, kde Vám vše řeknou.
13.4.2015 13:14 | Odpovědět
Milan2 Dobry den, prosim o informaciu ci je mozne v ramci CR prevadzkovat taxisluzbu za jednotnu fixnu ciastku v ramci mesta, napr. 200 Kc za libovolnu cestu v danom meste. Je potrebne vybavit v tomto pripade vozidla taxisluzby taxametrom? Dakujem
16.11.2014 16:09 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, jek je uvedeno v článku:
"Vozidlo taxislužby nemusí být vybaveno taxametrem jen v případě, že je jím poskytována výhradně přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, přičemž smlouva o přepravě nesmí být uzavřena ve vozidle nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy – jedná se zejména o provozování limuzín apod."
Více informací Vám dají na magistrátu města, kde chcete taxislužbu ptrovozovat.
18.11.2014 08:52 | Odpovědět
Jeník Dobrý den,
mám dotaz, zda musím splňovat podmínky pro taxi, když hlavní náplní podnikání není doprava.
Hlavní náplň je doprovod osob, kde s doprovázenou osobou mohu použít např.MHD a nebo jeho vlastní vozidlo.
Pokud použiji vozidlo mé vlastní bez nároku proplacení, přesto že vlastním "mimo jiné" koncesi na dopravu osob, ale doprava je jen příležitostní,t ak pokud dobře rozumím, nemusím se stát taxikářem. Dopravu v žádném případě účtovat nechceme. Děkuji za odpověď.
21.10.2014 22:14 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, doporučujeme vydat se s Vaším dotazem na živnostenský úřad, nebo alespoň zvednout telefon a zavolat tam. Je to zodpověná instituce a nikde Vám neřeknou přesnější odpověď, než tam.
22.10.2014 07:54 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.