Neodevzdání Přehledu pro účely zdravotního pojištění se může prodražit

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má zákonné povinnosti vůči své zdravotní pojišťovně, jejichž nedodržení je ze zákona sankcionováno finančním postihem. Nejčastější prohřešek je neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Kolik nepozornému podnikateli hrozí, že bude muset zaplatit?

Dlužné pojistné, penále, pokuty OSVČ – zdravotní pojištění

Pokuta za nesplnění oznamovací povinnosti

Každá osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit své zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatně výdělečné činnosti do osmi dní. Za nesplnění oznamovací povinnosti může dostat pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Při opakovaném porušení povinností může obdržet pokutu až ve výši 20 tisíc Kč.

Pokuta za neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích

OSVČ má současně povinnost odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu – do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Ve většině případech je povinnost odevzdat daňové přiznání do 31. března – povinnost odevzdat Přehled tak je do konce dubna. V případě, že daňové přiznání živnostníkovi zpracovává daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit své příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna. Při nedodržení termínu pro odevzdání Přehledu může být uložena pokuta až ve výši 50 tisíc Kč. 

Institut pravděpodobného pojistného

Jestliže není odevzdán přehled o příjmech a výdajích nemá příslušná zdravotní pojišťovna z čeho vypočítat pojistné na veřejné zdravotní pojištění, přesto to neznamená, že by neodevzdáním odpadla občanovi tato povinnost. Výše pojistného je mu vyčíslena v pravděpodobné výši. Institut pravděpodobného pojistného upravuje § 25a zákona č. 592/1992.

Zdravotní pojišťovny jej používají v těch případech, kdy se jim nepodaří získat požadované údaje pro správný výpočet zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny si mohou tyto údaje opatřit např. od Finančních úřadů nebo Okresních správ sociálního zabezpečení. Pokud se nepodaří tyto údaje zjistit použije se institut pravděpodobného pojistného, kdy se má za to, že jejich měsíčním příjmem je částka 1,5násobku všeobecného vyměřovacího základu za rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém příslušná zdravotní pojišťovna stanoví pravděpodobnou výši pojistného. U OSVČ se má přitom za to, že tato částka je jejím měsíčním příjmem ze samotné výdělečné činnosti, který je již snížen o výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Stanovením pravděpodobné výše pojistného není dotčena povinnost předložit Přehled. Je-li následně tento Přehled doložen, zdravotní pojišťovna rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného zruší.

Když nezaplatíte zdravotní pojištění nebo zaplatíte málo

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplacena ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna v takovém případě vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Zdarvotní pojišťovny nevymáhají dlužné pojistné do výše 50 Kč a nevyměřují penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok.

 

Odvolání proti pokutě za nezaplacení zdravotního pojištění

Proti pokutě vyměřené platebním výměrem se lze odvolat ve lhůtě 15 dní k Rozhodčímu orgánu, jehož rozhodnutí je konečné. Odvolat se především proti nepřiměřeně vysoké pokutě nebo z důvodu, že neměla být vůbec uložena. 

Vymáhání pokut za neodvedení pojistného

Jestliže nedojde k uhrazení pokuty ve stanovené lhůtě, vymáhají zdravotní pojišťovny tyto pohledávky velice často prostřednictvím Exekutorských úřadů a tyto nemalé nálady musí opět zaplatit dlužník. Náklady na úhradu pokuty ve výši 7 tisíc Kč (např. za opožděné odevzdání Přehledu – jeho dodatečným odevzdáním není samozřejmě pokuta zrušena) mohou v konečné fázi činit více než dvojnásobně vysokou částku.

Prameny

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 48/1997 Sb.
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.