Zdravotní pojištění podnikatelů v otázkách a odpovědích

Vyznat se v platné legislativě týkající se zdravotního pojištění podnikatelů není snadné, proto vám na stránkách portálu iPodnikatel.cz přinášíme přepis rozhovoru s odborníkem na zdravotní pojištění, který v rámci problematiky zdravotního pojištění podnikatelů postihuje všechny podstatné aspekty.

7 Pokud má podnikatel zaměstnance, jaké mu přibývají povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3 z. 48/1997 Sb.) a jeho ukončení.

Dále oznamuje tuto skutečnost>

  • změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,
  • skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

Zaměstnavatel je povinen při plnění oznamovací povinnosti sdělit obchodní název, právní formu právnické osoby, sídlo, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj budou provádět platbu pojistného; je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.

Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádí pojistné, do osmi dnů změnu údajů a dále ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují.

Zaměstnavatel je dále povinen vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny je povinen předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance. Skutečnosti je zaměstnavatel povinen doložit.

8 Jaké události a změny musí podnikatel zdravotní pojišťovně nahlásit?

Všeobecně je možné říci, že pojištěnec má dvě lhůty k oznámení změny. Je to 8 denní a 30 denní lhůta. 30 denní lhůta se vztahuje k povinnosti oznámit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla.

Na ostatní povinnosti se vztahuje 8 denní lhůta

  • nahlášení ztráty nebo poškození průkazu pojištěnce,
  • vrácení průkazu zdravotní pojišťovně,
  • oznámení narození pojištěnce zákonným zástupcem,
  • skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné,
  • oznámení vzniku pojištění při získání trvalého pobytu v ČR,
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti,
  • oznámit pojišťovně skutečnosti, které měl pojišťovně sdělit zaměstnavatel,
  • pokud pojištěnec nesdělí skutečnosti zaměstnavateli je povinen sám informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Lhůta se začíná počítat ode dne kdy ke změně skutečnosti došlo.

9 Lze někde na internetu najít potřebné formuláře ke zdravotnímu pojištění?

Všechny formuláře, jak pro fyzické osoby tak pro zaměstnavatele, jsou dostupné na internetových stránkách VPZ.

10 Jsou nějaké rozdíly v povinnostech OSVČ k různým zdravotním pojišťovnám?

Všechny zdravotní pojišťovny se musí řídit zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. OSVČ má stejné povinnosti a práva ke každé pojišťovně v ČR, to platí i opačně.

11 S jakými problémy se OSVČ  nejčastěji potýkají co se týče zdravotního pojištění? Najdou někde souhrn základních informací?

Základní problémy jsou v neinformovanosti. Pojištěnci se neinformují a pak se domnívají, že mají pravdu, a že pojišťovna je chce poškodit. Když se problém řeší až vznikl tak je pozdě. VZP ČR a pojištěnci se musí řídit zákony o veřejném zdravotním pojištění.

Další problém je v placení nesprávně výše zálohy na zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna nemá povinnost pojištěnce informovat o změně výše zálohy. Záloha se dle zákona mění každoročně.

 

Základní informace je možné získat osobně na každé pobočce VZP ČR a samozřejmě na internetových stránkách VZP ČR.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Giovanni Dobrý den, jak zjistím variabilní symbol platby záloh na zdravotní pojištění u OSVČ? Měl jsem to na papíře který mi přišel po ohlášení živnosti, ale naboural jsem a papír zůstal někde v autě. Na pobočku nemám čas. Děkuji za odpověď.
24.1.2017 22:21 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.